7. Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet

Dagens smittesituasjon legger til rette for at helse- og omsorgstjenesten kan etablere mer normal drift. Den gradvise opptrappingen må være i tråd med etablerte prioriteringskriterier og virksomhetene må drive smittevernfaglig forsvarlig når de åpner igjen. Kommuner og helseforetak må være godt forberedt på utfordringene som kan komme med nye smittetopper. Samarbeidet mellom sykehusene og kommunene for å håndtere covid-19-epidemien må styrkes, herunder legge til rette for faste møtepunkter. Kommunene har fått en forsterket anmodning om å ivareta utsatte barn og unge under epidemien.

Normalisering av drift innebærer at det legges til rette for fysisk oppmøte ved kontakt. Ved lokale eller regionale smitteutbrudd hvor fysisk oppmøte ikke er forsvarlig, skal det gis tilbud om oppfølging via telefon eller nettbasert kontakt som video eller Skype.

Personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer vil kunne oppleve forverret tilstand under epidemien og ha økt behov for hjelp og bistand. Personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer har ofte samtidige somatiske sykdommer slik som diabetes, hjerte- og karsykdom, kols m.m., og vil derfor kunne være i risikogruppe ved covid-19. Det kan få store konsekvenser for denne gruppen dersom tilbud og tjenester stenges eller reduseres.

Kjennetegn ved pasientgruppen

  • Mange sliter med angst og frykt uavhengig av covid-19-epidemien, og tilstanden kan forverres i dagens situasjon.
  • Opplevelse av ekstra sårbarhet, selvmordsproblematikk, voldsproblematikk og psykoseutvikling kan øke i krisetid og med endringer i tjenestetilbud og hverdagsliv.
  • Personer med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblemer har i utgangspunktet 15–20 års kortere levetid enn den øvrige befolkningen.
  • Mange har samtidige somatiske sykdommer som bl.a. kols, hepatitt, hjerte- og karsykdom, diabetes, injeksjonsrelatert sykdom, svekket immunforsvar m.m.
  • Mange er avhengig av tilbud fra kommunen for å fungere i hverdagen. Enkle tiltak for å opprettholde hverdagens rutiner kan utgjøre en stor forskjell for opprettholde stabilitet og forhindre forverring av psykiske problemer eller lidelser.
  • Mange i målgruppene mangler nettverk og har liten kontakt med familie.
  • På grunn av ulik grad av kriseforståelse, nedsatt egenomsorg og ustabil bosituasjon, kan det kan være vanskelig for mange i denne gruppen å etterleve smittevernråd, slik som karantene og håndvask. De som har et rusmiddelproblem vil trenge daglig tilfang av rusmidler og vil derfor kunne ha utfordringer med  overholde karanteneregler.
  • Det kan være økt overdoserisiko.

Disse anbefalingene er utarbeidet og revidert av relevante fagavdelinger i Helsedirektoratet i samarbeid med fagmiljøer, brukerorganisasjoner og andre myndighetsorgan. De har vært på en avgrenset ekstern og intern høringsrunde.

Sist faglig oppdatert: 19. juni 2020