3.1. Journalføring

Den som yter helsehjelp, skal føre journal etter bestemmelsene i helsepersonellovens kapittel 8 - §§ 39 flg. og forskrift om pasientjournal.

Uansett hvordan kommunen velger å organisere tjenestene må journalføring og overføring av journal og helseopplysninger skje i henhold til lov- og regelverk.

Journalopplysninger skal kun være tilgjengelig for behandlende helsepersonell eller ved lovbestemte unntak. Pasienten har rett til innsyn i egen journal. Pasienten har videre rett til retting og sletting av journal i henhold til visse vilkår. Pasienten har også rett til å motsette seg utlevering av journal eller opplysninger i journal, jamfør pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 5.

Sist faglig oppdatert: 23. oktober 2016