Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vertskommunene

MERK: søknadsfrist løpende gjelder ikke her. Tilskuddsordningen er en refusjonsordning.

Frist for innrapportering

01.03.2021

Vedlegg rapportering 2021 (word)

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 932 308 000 kroner i 2021

Referanse: kap.post 761.61 Prop.1 S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Etter ansvarsreformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede, som ble gjennomført tidlig på 1990-tallet, overtok 33 kommuner ansvaret for en rekke beboere hjemmehørende i andre kommuner. Formålet med den øremerkede tilskuddsordningen er å kompensere de 33 vertskommunene for de beboere som valgte å bli boende i institusjonskommunen.

Formålet med tilskuddet er videre å skjerme de 33 vertskommuner mot visse omfordelingsvirkninger i inntektssystemet. Vertskommunetilskuddet er derfor å anse som en kompensasjonsordning.

Hvem kan søke?

Kun Vertskommuner kan søke om tilskudd:

Askøy, Sogndal (tidligere Balestrand), Brønnøy, Bærum, Egersund, Kinn, Gloppen, Gran, Halden, Hamar, Holmestrand, Hå, Trondheim (tidligere Klæbu), Kvam, Kvæfjord, Indre Fosen, Orkland (tidligere Meldal), Moss, Nome, Nord-Aurdal, Ringerike, Ringsaker, Saltdal, Sortland, Stange, Stjørdal, Sandefjord, Søndre Land, Vestnes, Østre Toten, Ålesund, Ås.

Tildelingskriterier

Antall vertskommunebeboere, tidligere års tildeling og kommunenes innbyggertall er med i beregning av tilskuddet.

  • Reduksjon av tilskuddet = antall beboere som gikk bort i løpet av 2019 * (tilskuddsbeløp i 2020 / antall beboere per 01.01.2020)
  • Kommuner med tilskudd per bruker under landsgjennomsnittet trekkes 50 %.
  • Gjennomsnitt per bruker på landsbasis i 2021 er på 2 101 724 kroner (samlet tildeling i 2020 delt på antall beboere i alle vertskommuner per 01.01.2020).
  • De kommuner som taper mer enn 400 kroner per bruker kommer inn under skjermingsordning og trekkes maks 400 kroner per innbygger.

En del av vertskommunene vil pga. frafall av beboere kunne få store endringer i inntekt fra ett år til et annet. Dette kan gi enkelte kommuner utfordringer i arbeidet med omstilling og nedbygging av tjenestetilbudet. For å sikre vertskommuner mot brått inntektsbortfall, er det innført en skjermingsordning slik at ingen kommuner ved frafall av beboere, trekkes mer enn et fastsatt beløp knyttet til antallet innbyggere i kommunen. Skjermingsbeløpet per innbygger skal svare til beløpet som gjelder for overgangsordningen i inntektssystemet. Uttrekk av midler vil bli foretatt uavhengig av øvrige uttrekk av rammetilskuddet til kommunene. Den delen av tilskuddsreduksjonen som den enkelte kommune ikke blir trukket pga. skjermingsordningen, hefter ved denne kommunen de påfølgende år. Ordningen med 50 pst. uttrekk for kommuner som ligger under dagens gjennomsnitt for vertskommunene samlet, videreføres.

Søknadsbehandling

Alle søknader behandles samlet ila 2021. Helsedirektoratet beregner tilskuddet for 2021 basert på innsendte lister fra kommuner i 2020.

Beregnet tilskudd 2021 (xlsx)

Utbetaling av årets tilskudd blir som for tidligere år inndelt i ti terminer og utbetalt følgende

datoer:

1. termin – 15.01.21

2. termin - 15.02.21

3. termin - 15.03.21

4. termin - 15.04.21

5. termin - 15.05.21

6. termin - 15.06.21

7. termin - 15.07.21

8. termin – 15.08.21

9. termin – 15.09.21

10. termin – 15.10.21

Først publisert: 12.01.2021 Sist faglig oppdatert: 12.01.2021 Se tidligere versjoner