Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med regelverket i fulltekst (PDF)

Beløp: 6 millioner kr i 2020

Referanse: Kap. 761, post 79 Prop 1 S Helse- og omsorgsdepartementet

Viser til at Velferdsteknologiprogrammet som denne tilskuddsordningen er en del av, utløper i 2020. Videreføring av tilskuddsordningen vil bli vurdert i forbindelse med øvrig tiltak i programmet.

Mål for ordningen

Målet med ordningen er å motvirke ensomhet blant eldre ved å utvikle og utprøve teknologiske verktøy, samt gi IKT-opplæring som kan heve den digitale kompetansen. Dette skal bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk. Tiltakene skal mobilisere unge, eldre og pårørende, ved for eksempel å tilrettelegge for møteplasser og samhandling mellom generasjoner, f.eks. gjennom tilbud om datahjelp fra unge til eldre mennesker.

Målgruppen er eldre som kan gis styrket mulighet til å opprettholde sitt sosiale nettverk. Med eldre menes seniorer som ikke lengre er yrkesaktive.

Hvem kan søke?

Landsdekkende frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket

Tildelingkriterier

Tildelingskriteriene er skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse, jf. tildelingskriteriene. Det gis kun tilskudd til prosjekter som har nasjonal overføringsverdi.

Det kan åpnes opp for å gi prosjektstøtte for inntil 3 år, under forutsetning av at Stortinget vedtar bevilgning av tilskudd til påfølgende år. Jf. revidert regelverk 2019.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Dato for forventet ferdigbehandling av søknader, senest: 6.3.2020. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

Hvis det skal søkes om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.

Dersom det ikke er planlagt å søke ytterligere midler på denne ordningen for neste tilskuddsår, skal det sendes en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet

Frist for rapportering for 2019: 1. april 2020

Tildelte midler i 2019

I 2019 var det 10 søkere, og det blir tildelt tilskudd til fem av disse. Det var avsatt 6 mill. kroner til ordningen fordelt på følgende organisasjoner:  

​Mottaker

​Søknadstittel

​Til utbetaling

​Norges Røde Kors

​Digital senior 2019

1 200 000

​Norges Blindeforbund

iStøtet - IT - støtte for synshemmede eldre

​1 000 000

Pensjonistforbundet

Mas – ditt kurs og kompetansesenter (velferdsteknologiens muligheter)

2 000 000

​ Pensjonistforbundet

​Utvikling og utprøving av digitale verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre. 

1 300 000

Mental helse

Fasilitert webinar for å motvirke ensomhet

   500 000

Først publisert: 09.01.2019 Sist faglig oppdatert: 24.01.2020