Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Søke og rapportere

Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet, søknad og rapportering sendes dit.

Søknadsskjema 2021 (word)

Rapporteringsfrist for 2020: 12.03.2021

Rapporteringsskjema 2020 (word)

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 218 millioner kroner i 2021

MERK: Beløpet gjelder for ordningene "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov" og  "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester", samlet.

Referanse: Kapittel 765 post 60 Prop.1 S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Delmål.

  • Bidra til økt etablering og implementering av allerede utprøvde og kunnskapsbaserte tjenestemodeller gjennom omstilling av eksisterende lokalbaserte psykisk helse- og rustjenester i kommuner og helseforetak.  
  • Bidra til å understøtte etablering av prioriterte tiltak i Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). 
  • Bidra til fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet. 


Målgruppe: voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.

Hvem kan søke?

Kommuner
Kommuner og helseforetak i fellesskap. 

  • Søkere kan velge å utvikle tiltak i interkommunalt samarbeid og i samarbeid med helseforetak. 
  • Dersom kommuner og helseforetak søker sammen skal en av dem stå som hovedsøker. Søknaden utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner og helseforetaket og underskrives av begge parter. Det forventes at det vedlegges søknaden en samarbeidsavtale. 

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tildelingskriterier

Tildelingskriteriene er beskrevet i regelverket.

Søknadsbehandling

Søknadene behandles av Statsforvalteren. 

Når søknadene er ferdig behandlet tentativ slutten av april, sendes et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

 

Først publisert: 19.02.2019 Sist faglig oppdatert: 04.02.2021 Se tidligere versjoner