Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Seksuell helse

Merk: Ny søknadsfrist 29.01.21, er endelig!

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Her finner du et eksempel (PDF) på et søknadsskjema.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

NB! Regelverket ble oppdatert i 2020.

Beløp: Ca. 36 mill. kroner (med forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet)

Referanse: Kap. 762, post 73 Prp 1 S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Overordnet mål for tilskuddsordningen er å bidra til god seksuell helse i hele befolkningen.

Delmål for ordningen er:

 • å sikre mennesker i alle aldre god kunnskap og nødvendig kompetanse til å ivareta egen seksuell helse, 
 • fortsatt reduksjon i antall uplanlagte svangerskap og aborter, 
 • reduksjon i smitte av seksuelt overførbare infeksjoner, inkludert hiv, 
 • å sikre kunnskap om og ivaretakelse av seksuell helse i helse- og omsorgstjenesten og å 
 • sikre at helsepersonell respekterer og forstår brukere og pasienters seksuelle behov.

Målgruppen for ordningen er hele befolkningen:

 • Små barn mellom 0-5 år og deres foreldre
 • Barn mellom 6-12 år
 • Ungdom og unge voksne mellom 13-24 år 
 • Voksne mellom 25-69 år 
 • Eldre fra 70 år og eldre 
 • Minoritetsgrupper i alle aldre, for eksempel personer med funksjonsnedsettelse, nasjonale- og etniske minoriteter, seksuelle- og kjønnsminoriteter

Prioriteringer for utlysningen:

I 2021 vil vi prioritere å støtte prosjekter med nasjonalt nedslagsfelt. Høyest prioritet har prosjekter som bidrar til å:

 • sikre at relevant personell får tilstrekkelig kunnskap om seksuell helse via grunn-, etter- og videreutdanninger
 • sikre at seksuell helse integreres i det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet i alle nivåer av helse- og omsorgstjenesten og andre relevante samfunnssektorer
 • realisere målsettingen om fortsatt reduksjon i abortraten

Prioriterte målgrupper i 2021:

 • voksne mellom 25-39 år
 • kronisk og langvarig syke, samt personer med nedsatt funksjonsevne
 • eldre voksne over 60 år

Hvem kan søke?

 • Statlige foretak (f.eks RHF/HF)
 • Fylkeskommuner
 • Interkommunale selskaper
 • Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)
 • Universiteter og høyskoler
 • Bedrifter
 • Kommuner (krav om samarbeid med andre kommuner/aktører)

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

MERK: Det reviderte søknadsskjemaet har ikke en egen lagringsknapp. Skjemaet lagres automatisk når du går videre til neste side, eller går tilbake til innboks. Dersom du har fylt ut deler av skjemaet og ønsker å fortsette senere lagrer du det du har gjort ed å gå tilbake til innboks. For å unngå å miste data dersom du er lenge på en side i skjemaet anbefaler vi at du "lagrer" ved å gå videre til neste side og så tilbake igjen.

Tildelingskriterier

Tilskuddsordningen skal bidra til å implementere alle målene i Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017- 2022) (PDF) i løpet av strategiperioden. Prosjektet dere søker støtte til må bidrar til å nå ett eller flere av målene i strategien for å få støtte. Prosjektene kan knyttes til Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd - informasjon og tilgjengelighet 2020 - 2024 (PDF)

Enkeltkommuner kan ikke søke på ordningen. Kommuner må ha inngått samarbeid med andre kommuner eller en annen aktør, som er nevnt i listen over, om konkrete utviklingsprosjekter for å søke om tilskudd. Prosjektet må synliggjøre at det har nasjonal overføringsverdi for å få tilskudd. Det gis ikke tilskudd til å finansiere kommunens lovpålagte oppgaver.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Søknadsbehandlingen er planlagt ferdig innen 1. april 2021.

Ubrukte midler

 1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd fra samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
 2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret 2021, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.


Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet. 

Frist for rapportering for 2020: 1. april 2021

Innvilget tilskudd i 2017 - 2020 (xlsx)

Kontakt

Først publisert: 17.01.2019 Sist faglig oppdatert: 03.11.2020 Se tidligere versjoner