Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

Søke og rapportere i Altinn

OBS: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Fra og med rapporteringen for 2020 skal kommunene fylle ut skjemaet i Altinn og sende det inn gjennom Altinn til signering av revisor. Revisoren kontrollerer, legger ved sin uttalelse, signerer og sender skjemaet inn til Helsedirektoratet. 

Søke om tilskudd

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene.

Følg veiledningen angitt i rundskriv IS-42021 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester (PDF) ved søknad om refusjon.


Benytt skjemaene nedenfor:
•    Informasjon om tilskuddsordningen 2021 (PDF)
•   Skjema for innrapportering (xlsx)
•    Brev til kommunens revisor (PDF)
•    Oversikt over vertskommunetilskudd (PDF)
•    Vedlegg – Altinn veiledning (PDF)

Tildelingskriterier

Beregningsgrunnlaget for refusjonen er faktisk påløpte direkte lønnsutgifter, fratrukket enkelte øremerkede tilskudd, brukerbetaling, samt et innslagspunkt på 1 430 000 kroner.

Tilskuddet utgjør 80 prosent av restbeløpet. De viktigste elementene i ordningen i 2021 er:

 • Innslagspunktet økes til 1 430 000 kroner.
 • Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.
 • Fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over er beregnet til 744 000 kroner.
 • Ved fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede regnes barn født 2002 eller tidligere som over 16 år.
 • Andre statlige, øremerkede tilskudd og inntekter fra brukerbetaling skal trekkes fra.
 • Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes refusjon for utgifter til personer født 1953 eller senere.
 • Det skal foreligge et gyldig enkeltvedtak for at tjenestemottaker kan tas med i søknaden fra kommunen.
 • Det er kun mulig å søke om refusjon for utførte timer. Timer som det foreligger enkeltvedtak på, men som ikke er levert, kan ikke tas med i refusjonsgrunnlaget.
 • Ved sykefravær og permisjon skal kun direkte lønnsutgifter til den som til enhver tid utfører arbeidet medtas.
 • Beskrivelsen av revisjonens kontroll er utdypet og fremkommer i eget brev, som følger vedlagt.

Utbetaling av tilskuddet skjer i uke 26.

Utgifter som skal medtas i refusjonsgrunnlaget

Det er kun direkte lønnsutgifter som er anført på følgende KOSTRA-funksjoner, som kan medtas i refusjonsgrunnlaget:

Helsetjenester:

 • 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
 • 233 Annet forebyggende helsearbeid
 • 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering

Sosialtjenester:

 • 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
 • 243 Tilbud til personer med rusproblemer
 • 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi

Omsorgstjenester:

 • 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser.
 • 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon.
 • 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende.

Unntaksvis (for 2020) kan tjenesteyting gitt gjennom digitale hjelpemidler/ kommunikasjonsformer i både hjemmebaserte tjenester og bofelleskap, og som erstatter fysisk tjenesteyting pga. covid-19, tas hensyn til i beregningen av direkte lønnsutgifter. 

Frist for innrapportering

Frist for å sende endelig innrapporteringsskjema og revisjonsuttalelse til Helsedirektoratet er 3. mai 2021. 

Skjemaet skal  signeres og oversendes digitalt av kommunens revisor.

Først publisert: 10.01.2019 Sist faglig oppdatert: 21.01.2021

Kontakt

Pierre.Olongo.Omedikonga@helsedir.no