Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse i skolen

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (pdf)

Beløp: 23,3 mill. kroner i 2021

Referanse: Kap. 714, post 79 Prp. 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Målet er å styrke området psykisk helse i skolen med fokus på bedre læringsmiljø, økt kompetanse, trivsel og samarbeid mellom sentrale instanser og tjenester for barn og unge.

  1. Styrke læring, helse og trivsel til de elever i skolen som har psykiske vansker eller lidelser.
  2. Videreføre og styrke skolens systematiske arbeid for å skape et læringsmiljø som fremmer alle elevenes psykiske helse.
  3. Bidra til at elever er bedre i stand til å ivareta egen psykiske helse og ha kunnskap om hva de kan gjøre dersom de selv eller venner/nære opplever psykiske vansker.
  4. Heve kunnskap og kompetanse om psykisk helse blant lærere og andre aktører i skolen.
  5. Styrke samarbeid mellom viktige instanser for elevenes læringsmiljø og psykiske helse.
  6. Gi psykologistudenter erfaring med forebyggende arbeid.

Primærmålgruppe: Alle elever og elever med psykiske vansker og lidelser spesielt, lærere og skoleledelse.

Sekundærmålgruppe: Lokale helsetjenesten og foresatte.

Tertiærmålgruppe: Psykologistudenter

Hvem kan søke?

Stiftelser, Organisasjoner, høgskoler og universiteter og statlige foretak.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering. Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse opp mot målene for tilskuddsordningen. 

I tildelingen vil det bli lagt vekt på å få bredde i tiltakene for å få erfaringer og kunnskap om ulike metodiske tilnærminger. Programeiere som har vært med i første fase av Psykisk helse i skolen vil bli prioritert ved tildeling. 

Se regelverket for presisering av tildelingskriteriene.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 01.04.2021.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Frist for rapportering for 2020: 1. april 2021

Først publisert: 08.01.2020 Sist faglig oppdatert: 19.01.2021