Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pilotprosjekt på legevaktfeltet

Frist for rapportering for 2020: 1. april 2021

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Søke om tilskudd

For å skrive en god søknad er det viktig å kjenne regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) for å lese om mål og målgrupper, tildelingskriterier, søknadsbehandling og rapporteringskrav, oppfølging og kontrollrutiner. Med søknaden må det også legges ved utfylt skjema for budsjettering av prosjektet (DOCX)

Prosjektet vil etableres med følgeforskning og søker må være innstilt på å bidra til forskningsdelen og evalueringen som vil pågå parallelt med prosjektet.

Rammedokument for forsøket (PDF)

Hva skal søknaden inneholde?

 • Prosjektbeskrivelse
 • Budsjett
 • Delfinansiering
 • Egenfinansiering
 • Søkerens organisasjonsform
 • Redegjørelsen for interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse

Tillegg og presiseringer:

 • Søkeren må oppgi budsjett for hele treårsperioden i skjemaet for budsjettering av prosjektet (DOCX)
 • Gode løsninger forutsetter at det tas hensyn til lokale rammevilkår. Deltjenester må ses og planlegges samlet og andre ressurser - f.eks. fra spesialisthelsetjenesten - må trekkes inn.
 • Søknaden må inneholde planer for risikovurderinger

Søker må oppgi en realistisk plan for å kunne starte opp innen 1. september 2018, og søknaden må for øvrig inneholde tilstrekkelig informasjon for å belyse:

 • Forankring og ledelse av pilotprosjektet, inkludert organisasjonskart
 • Eksisterende avtaleverk
 • Oversikt over ev. etablert samarbeid med lokalsykehus
 • Oversikt over antall legevakter og legevaktsentraler
 • Fastleger/andre leger som deltar i legevakt
 • Turnover for fastleger

Mål og målgruppe for ordningen

Målet for tilskuddsordningen er å prøve ut nye arbeids- og organiseringsformer innen legevaktområdet for å sikre en bærekraftig og forsvarlig lokal akuttmedisinsk tjeneste i områder som har utfordringer i tjenesten i dag. Dette inkluderer å bedre tilgjengeligheten til tjenesten, skape større bredde i tilbudet, sikre kvalitetsutvikling, tydelig ledelse, sikre bedre rekruttering og sørge for tjenestens fremtidige bærekraft.
 
Pilotprosjektet vil gi erfaringer og kunnskap om nye måter å organisere akuttmedisinsk beredskap utenfor sykehus. Det skal prøves ut en ny tre nivås modell for organisering av legevakt. Rammene for pilotprosjektet er nærmere beskrevet i rammedokumentet som lagt ut på Helsedirektoratets nettsider under kunngjøring av tilskuddsordningen.
Oppstart av utprøvingen er 1. september 2018 og er et treårig løp.
 

Målgruppen er små- og mellomstore kommuner. Pilotprosjektet er tenkt utprøvd i ett til to distrikter med en befolkning fra 30 000 – 100 000.

Kriterier for måloppnåelse

Kriteriene for å vurdere måloppnåelse for et bedre tilbud til pasientene er basert på følgende effektmål for utprøvingen, som skal belyses av tilskuddsmottaker:

 • Befolkningen har tilgang til forsvarlige akuttmedisinske tjenester gjennom hele døgnet, innen rimelig tid.
 • Lege er tilgjengelig for avklaring og rådgivning gjennom hele døgnet.
 • Flest mulig akutte hendelser skal håndteres lokalt. For å få til dette må annet helsepersonell enn lege, f.eks. ambulansepersonell, og sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten være en del av beredskapspersonellet i legevakt.
 • Operatører på legevaktsentralene har nødvendig kompetanse og kapasitet til å håndtere akuttmedisinske tilstander på en forsvarlig måte.
 • Samlede vaktressurser i kommunen utnyttes bedre.
 • Bedre rekruttering av fastleger, spesielt i kommuner med høy vakthyppighet.
 • Ta i bruk telemedisinske løsninger og digital kommunikasjon for å understøtte diagnostikk og behandling.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet, i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev
 • Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Det skal gjennomføres kommunebesøk/intervju med aktuelle deltakere i pilotprosjektet.

Først publisert: 04.03.2019