Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Opplæring og implementeringsstøtte for å styrke den digitale kompetansen (tiltakspakke for sårbare eldre)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 25 millioner kroner.

Referanse: 0761.79

Tilskuddordningen har oppstått gjennom en ekstrabevilging i revidert nasjonalbudsjett, Prop. 117S. Bakgrunnen er at eldre har blitt svært hardt rammet under koronautbruddet, og det har vært en ensom tid for mange eldre uten muligheter for besøk av venner og familie. Det er derfor viktig fortsatt å satse på å styrke den digitale kompetansen for å motvirke ensomhet blant eldre. Ettersom helseinformasjon og helsetjenester stadig blir mer digitale, er det også viktig å bedre helsekompetansen, og gjøre eldre bedre i stand til å motta digitale tjenester.

Mål for ordningen

Målet for ordningen er å styrke den digitale kompetansen blant eldre for å motvirke ensomhet, bedre helsekompetansen og gjøre eldre bedre i stand til å motta digitale helsetjenester.

Ved å gi implementeringsstøtte er det også et mål for ordningen å sikre at utstyr som kjøpes inn blir integrert i tjenestene på en riktig måte, for å sikre ønsket effekt for pasient/bruker.

Målgruppe

Målgruppen er eldre, inkludert de som er i institusjon og de som mottar hjemmetjenester. Med eldre menes seniorer som ikke lenger er yrkesaktive.

Hvem kan søke?

Det er bare kommuner, interkommunale selskaper og frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) som kan stå som mottaker av disse tilskuddsmidlene. De kan søke alene eller i samarbeid.

For sammenslåtte kommuner: Nye kommuner per 1.1.2020 søker om tilskudd med nytt organisasjonsnummer fra 2020.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket (PDF).

Tildelingskriterier

Tildelingskriteriene er skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse, jf. tildelingskriteriene.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

Det må søkes om overføring av evt. ubrukte midler.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

For sammenslåtte kommuner:

Den opphørte kommunes organisasjonsnummer skal benyttes ved rapporteringen på tilskudd innvilget til opphørt kommune.

Kontakt

Kristin Skogeng: kristin.skogeng@helsedir.no

Først publisert: 03.07.2020 Sist faglig oppdatert: 03.07.2020 Se tidligere versjoner