Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppfølging av akuttmedisinforskriften

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF).

Utlyst beløp: 6 millioner kr, med forbehold om endelig internt disponeringsvedtak for budsjettposten.

Referanse: Kapittel 762 post 63 i Prop. 1 S.

Mål for ordningen

Målet for ordningen er at brukerne skal få en bedre kvalitet på legevakttjenesten. Dette gjennom å øke kompetansen for leger og annet helsepersonell i legevakt gjennom kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering og gjennom å øke grunnkompetansen for operatører i legevaktsentraler. Dette basert på forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) som bl.a. stiller krav til kompetanse og svartider.

Målgruppen for kursene er alt helsepersonell i legevakt. Gjelder også helsepersonell på fastlegekontorer som deltar i organisert kommunal legevakt på dagtid.

Hvem kan søke?

Kommuner

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tabell som vedlegg til søknad for 2021 (xlsx)

Tildelingskriterier

Tildelingskriteriene er beskrevet i regelverket. Bemerk spesielt at regneark basert på tildelingskriteriene 1-3 må vedlegges søknaden. Dekning av eventuelle merkostnader til smitteverntiltak som nevnt i kriterium 4 vurderes etter gjennomført aktivitet på grunnlag av tilsendt dokumentasjon.

Søknadsbehandling

Søknader behandles fortløpende, og vi tildeler tilskuddsmidler til kommuner som oppfyller tildelingskriteriene så langt midlene rekker. Når søknaden er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev. Erfaringen fra 2020 tilsier at det er tilstrekkelig med midler på ordningen.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Først publisert: 04.01.2019 Sist faglig oppdatert: 06.01.2021 Se tidligere versjoner