Oppfølging av akuttmedisinforskriften

Søknadsfrist 05. mai 2020 (utløpt)

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: xx kr i 2020

Referanse: Kap. post 702.70? St prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Brukerne skal få bedre kvalitet på legevakttjenesten gjennom å øke kompetansen for leger og annet helsepersonell i legevakt gjennom kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering og gjennom å øke grunnkompetansen for operatører i legevaktsentraler.

Målgruppen for kursene er alt helsepersonell i legevakt. Gjelder også helsepersonell på fastlegekontorer som deltar i organisert kommunal legevakt på dagtid.

Hvem kan søke?

Kommuner

Tillegg og presiseringer se regelverket

Søknadens form og innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket

Tabell som vedlegg til søknad for 2020

Tildelingskriterier

Se regelverket

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

For sammenslåtte kommuner:

Inkluder eventuelle ubrukte midler fra alle tiltak i opphørt(e) kommune(r) som har fått innvilget tilskudd over tilskuddsordningen. Dette gjelder også i de tilfeller der videreføringen kun gjelder overføring av ubrukte midler fra 2019 inn i ny sammenslått kommune uten at det søkes om ytterligere friske midler for 2020.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

For sammenslåtte kommuner: Den opphørte kommunes organisasjonsnummer skal benyttes ved rapporteringen på tilskudd innvilget til opphørt kommune.

Frist for rapportering for 2019: 1. april 2020

 

Først publisert: 04.01.2019 Sist faglig oppdatert: 30.01.2020