Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lønn til kandidater under odontologisk spesialistutdanning

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Regelverket for ordningen er revidert 2021. Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med regelverket (PDF)

Arbeidsgivere med tilknyttede tannleger som tas opp i spesialistutdanningen har anledning til å søke ordningen.

Beløp: 7 millioner kr i 2021

Referanse: Kapittel.post 0770.70 tannhelse, Prop 1S (2020-2021) Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Lønn for tannleger under spesialistutdanning er et virkemiddel blant flere for å oppnå bedre geografisk tilgjengelighet til odontologiske spesialisttjenester. Tilskuddsordningens overordnede mål er å bidra til å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, ved sykehus og ved de odontologiske kompetansesentrene.

Tilskuddsordningen skal bidra til god tilgang til tannlegespesialister:

  • som henvisningsinstans og økt tilgjengelighet til spesialisttannlegetjenester for befolkningen i regionen
  • for undervisningsformål ved utdanningsstedene og ved de odontologiske kompetansesentrene 
  • for å drive rådgivning overfor tannhelsetjenesten og befolkningen.

Primærmålgruppe: Tannhelsetjenesten

Sekundærmålgruppe: Befolkningen

Søknadens form og innhold

Søknaden består av Altinn-skjema (sporvalg 5) med et integrert budsjett for søknaden (se regelverk for presiseringer).

Ordningsspesifikt vedlegg: Lønnstak ved tilskudd tannhelse 2021 (PDF)

Tildelingskriterier

Søkere bes om å gjøre seg kjent med tildelingskriteriene i regelverket.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev. Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 3. april 2021, om mulig tidligere.

Ubrukte midler

Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet «Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet» (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.

Rapportering for 2020

Altinn-rapporten med et integrert regnskap for rapporteringen (se regelverk for presiseringer). Det skal rapporteres på måloppnåelse, se regelverket pkt. 6.

Frist for rapportering: 1. april 2021

 

Først publisert: 03.01.2019 Sist faglig oppdatert: 20.01.2021

Kontakt

Bettina.Kavli@helsedir.no