Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Skal du representere en virksomhet kreves Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om ordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket.

Beløp: 7,5 millioner kr i 2021

Referanse: kap. 761, post 21, Prop1 S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Målet er å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving hos personell som yter tjenester til personer med utviklingshemming.

Direkte målgruppe for tiltaket er ansatte i helse- og omsorgstjenestene som arbeider med personer med utviklingshemming. Endelig målgruppe er personer med utviklingshemming.

Hvem kan søke?

Kommuner

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tildelingskriterier

Tildelingskriteriene er beskrevet i regelverket.

Regjeringen har bestemt at kommuner som omstiller seg i tråd med eldrereformen "Leve hele livet" skal prioriteres i flere tilskuddsordninger, inkludert " Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming".

Kommuner som har politisk vedtak om gjennomføring av reformen lokalt eller kan dokumentere at de er i prosess fram mot et vedtak, vil prioriteres. Se eget brev til kommunene. Det kreves ikke dokumentasjon av vedtaket i tilskuddssøknaden. Helsedirektoratet innhenter nødvendig dokumentasjon fra statsforvalteren.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Søknadene er forventet ferdigbehandlet om lag 23. april 2021.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Frist for rapportering for 2020: 1. april 2021

Utbetalinger 2020 (xlsx)

Først publisert: 02.01.2019 Sist faglig oppdatert: 11.02.2021