Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

MERK: Statsforvalteren forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet, og bestemmer søknadsfristen. MERK: Søknadsfristen er ikke løpende. Grønn knapp "søknadsfrist løpende" er ikke virksom!

Søke eller rapportere på tilskudd

Statsforvalteren forvalter tilskuddsordningen. Kontakt Statsforvalteren for søknadsfrist og for å søke og rapportere.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig å kjenne regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) for å lese om mål og målgrupper, tildelingskriterier, søknadsbehandling og rapporteringskrav, oppfølging og kontrollrutiner.

Mål for ordningen

Hovedmål:

Målet er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

Tiltaket bidrar også til oppfyllelse av delmål 3.4 i FNs bærekraftmål. Midlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.

Delmål:

 • Økt kompetanse for å utvikle god praksis og sikre trygge og gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.
 • Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet.
 • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet.
 • Styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning.

Målgruppe

Primærmålgruppe: Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler).

Sekundærmålgruppe: Brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene og deres pårørende.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av:

 • Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

(Se regelverk (PDF) or mer detaljert tildelingskriterier og prioritering.)

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til 
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Egenfinansiering
 • Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Tillegg og presiseringer

Statsforvalteren forvalter tilskuddsordningen, og søknadene skal sendes Statsforvalteren. Informasjon om søknadsprosessen finnes på Statsforvalterens nettsider.

I søknaden må det beskrives tydelig hvordan tildelingskriteriene (pkt. 4) i regelverket skal oppfylles.

Det legges som hovedregel til grunn en kommunal egenandel. Dersom kommunen mottar andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn en forutsetning om kommunal egenandel, skal tilskuddsmidlene ikke benyttes til å dekke denne kostnaden.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Statsforvalteren
 • Innstilling skal godkjennes av: Statsforvalteren
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Statsforvalteren
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskuddsbrev

 

Først publisert: 09.01.2020 Sist faglig oppdatert: 08.01.2021