Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hospitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 6 millioner kroner i 2020

Referanse: Kap 0761, post 68 Prop 1 S 2019/2020 Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Utvikle og spre gode modeller for hospitering av ansatte mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Målet for brukere og pasienter er god og sammenhengende behandling og oppfølging, og å hindre uønskede reinnleggelser.

Målet for tjenestene og helsepersonell er å sikre helhetlige og gode forløp for pasienter/brukere. For å oppnå dette er det viktig med gjensidig kompetanseoverføring. Dette bidrar til kunnskap om felles pasienter/brukere og  hverandres hverdag i kommunens og helseforetakets tjenester.

Tilskuddsordningen er knyttet opp mot eldrereformen Leve hele livet og derfor skal arbeidet primært rettes mot samarbeid om pasienter over 65 år, med hovedfokus på to av de prioriterte gruppene i forbindelse med etablering av helsefellesskap:

  • Skrøpelige eldre
  • Eldre med flere kroniske lidelser

Hvem kan søke?

Kommuner

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tildelingskriterier

Det innvilges tilskudd til to prosjekter, enten innenfor helsefellesskapsområder eller innenfor et mer begrenset samarbeidsområde mellom kommuner og enkeltsykehus, innenfor de budsjettrammer Stortinget har vedtatt.

Tilskuddet er et engangstilskudd, bevilget i 2020. Prosjektet skal ferdigstilles sommeren 2021.

Søknader vurderes skjønnsmessig, med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Søknadsbehandling

Søknadene behandles samlet etter at fristen har gått ut. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev. Forventet saksbehandlingstid er inntil 14 dager etter fristens utløp.

Ubrukte midler

Søknadsfrist og søknadsbehandlingstid innebærer at prosjektene vil komme i gang sent på året og det er viktig at tilskuddsmottaker så raskt som mulig søker om overføring av ubrukte midler til 2021.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Først publisert: 19.10.2020 Sist faglig oppdatert: 19.10.2020