Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Gjennom Handlingsplan mot spilleproblemer (2019-2021) er Helsedirektoratet ansvarlig for tilskudd til kompetansehevende tiltak for personell som arbeider med penge- og dataspillproblemer og utvikling av hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd.

Last ned Handlingsplan mot spilleproblemer (2019-2021) (PDF)

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket, (PDF)

Beløp: ikke avklart (mer informasjon kommer)

Referanse: ikke avklart (mer informasjon kommer)

Mål for ordningen

Stimulere til kompetansehevende tiltak for personell som arbeider med penge- og dataspillproblemer og utvikling av hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd.

Målgruppe: Personer med pengespill- og/eller dataspillproblemer

Hvem kan søke?

 • Statlige mottakere
 • Statlige foretak (f.eks. RHF/HF)
 • Stiftelser
 • Private bedrifter
 • Organisasjoner
 • Privatpersoner

Søknadens innhold

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett 
 • Delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering
 • Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt. 

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse

Prosjekt (35 %)

 • Sammenheng mellom prosjektet/tiltakets mål og mål for ordningen
 • Forventet omfang av prosjektet
 • Antall fagpersoner involvert i tiltaket, og hvis relevant antall frivillige

Søknad (30 %)

 • Sammenheng mellom aktiviteter og mål
 • Tiltaks- og fremdriftsplan
 • Beskrive risikofaktorer som kan gjøre det vanskelig å nå målene
 • Vise at det gjennomføres regelmessige brukerundersøkelser / egenrapportering
 • Klart og presist budsjett
 • Eventuelle inntekter fra andre kilder/statlige tilskudd

Budsjett (35 %)

 • Egenfinansiering
 • Plan for fremtidig finansiering

Tillegg og presiseringer:

Hjelpetilbudene skal rettes mot både unge, voksne, minoriteter og pårørende. Kompetansehevende tiltak rettet mot kartlegging, forebygging og behandling av spilleproblemer skal prioriteres. Tilskuddsmottaker bør gjennomføre en brukerevaluering, og synliggjøre hvordan tiltaket får en overføringsverdi utover egen organisasjon.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev. Forventet saksbehandlingstid: 2 måneder.

Ubrukte midler

 1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
 2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Frist for rapportering for 2020: 1. april 2021

Først publisert: 01.02.2019 Sist faglig oppdatert: 23.02.2021