Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Frivillig rusmiddelforebyggende og spilleavhengighetsforebyggende innsats

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med forskriften for tilskuddsordningen

Beløp: 45,5 millioner kr i 2021

Referanse kap. 714, post 70, Prop1 S Helse- og omsorgsdepartementet.

Merk: ordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning.

Forskrift om tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende og spillavhengighetsforebyggende innsats på lovdata.no.

Mål for ordningen

Tilskuddsordningen skal gjennom støtte til forebyggende tiltak og rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid bygge opp under frivillig sektors rusmiddel- og spillavhengighetsforebyggende innsats. Det gis støtte til tiltak som retter seg mot befolkningen generelt, barn og unge og utsatte grupper.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret fra søknadstidspunktet.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i forskriften

Tildelingskriterier

Tilskuddene tildeles etter en skjønnsmessig vurdering av søknadene, og tilskudd kan innvilges for inntil et år av gangen. Se paragraf 5 i forskriften for ytterligere informasjon.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Forventet saksbehandlingstid: innen utgangen av januar 2021.

Ubrukte midler

A) Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd

B) Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Tildeling 2020 (xlsx)

Først publisert: 14.10.2019 Sist faglig oppdatert: 15.10.2020 Se tidligere versjoner

Kontakt

Rune Fenne
rune.fenne@helsedir.no
980 17 341