Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

ALIS-avtaler for fastleger i næringsdrift og fastlegevikarer i næringsdrift utover et års varighet

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 48 millioner kroner i 2021

Referanse: Kap. post 762.63 Prop.1 S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Målet er å øke antall fastleger i kommunene, redusere antall ledige fastlegeavtaler og øke stabilitet blant allmennleger i spesialisering.

Med ALIS-avtale menes avtale mellom kommune og LIS om særskilte rekrutteringstiltak som går utover og kommer i tillegg til plikter og rettigheter som utgår fra spesialistforskriften. Tilskuddsmidler innvilget over denne tilskuddsordningen kan benyttes for LIS i privat næringsdrift og LIS i fastlegevikariat i næringsdrift utover et års varighet og hvor det er inngått ALIS-avtaler med tiltak som har økonomiske konsekvenser for kommunen.

Hvem kan søke?

Kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i fastlegeordningen.

Søknadens innhold

Kommune beskriver rekrutteringsutfordringer og hvilke utdanningsaktiviteter tilskudd skal dekke ved søknaden.

Kommuner må laste opp tilleggsdokumentene nedenfor som vedlegg til søknaden i Altinn:

Tildelingskriterier

ALIS-avtaler med fastleger og fastlegevikarer utover et års varighet.

Med ALIS-avtale menes avtale mellom kommune og LIS om særskilte rekrutteringstiltak som går utover og kommer i tillegg til plikter og rettigheter som utgår fra spesialistforskriften. LIS må være ansatt i kommunen. Tilskuddsmidler innvilget over denne tilskuddsordningen gjelder for LIS ansatt i kommunen og LIS ansatt i kommunen i fastlegevikariat utover et års varighet, og hvor det er inngått ALIS-avtaler med tiltak som har økonomiske konsekvenser for kommunen.

ALIS-avtaler kan være gjensidig forpliktende over flere år, og omhandle elementer som for eksempel:

  • Veiledning utover minimumskrav i forskrift om spesialistutdanning av leger og tannleger.
  • Kommunalt ansvar for inntak av vikar i praksis når ALIS har fravær fra praksis i forbindelse med gjennomføring av læringsaktiviteter.
  • Gjennomføring av læringsaktiviteter.
  • Nettverkssamlinger for leger i spesialisering.
  • Kompensasjon for kortere innbyggerliste i spesialiseringsperioden.
  • Kompensasjon for fravær fra praksis knyttet til deltakelse på kurs, veiledningsgrupper, praksisbesøk, hospitering, veiledningsgruppe med mer.
  • Utgifter til deltakelse på kurs og veiledningsgruppe utover det som dekkes av utdanningsfond II.
     

Ubrukte midler

Da tilskuddsmidlene ble tildelt sent i 2020, vil det kunne gjenstå ubrukte tilskuddsmidler av denne tildelingen. Kommunen behøver imidlertid ikke søke om overføring av midler til 2021 dersom det skal søkes om nye midler i 2021 til ALIS-avtale for fastleger. Ubrukte midler oppgis da i ny søknad som en del av søknadsbeløpet.

Dersom det ikke skal søkes nye midler neste år, må ubrukte midler likevel søkes overført til 2021. Dette krever en kortfattet søknad som sendes per e-post til Helsedirektoratets postmottak (postmottak@helsedir.no). Emnefeltet i e-posten må ha følgende form: "Søknad om overføring av tilskuddsmidler (med saksnummer)". I selve e-posten skal summen som overføres oppgis samt en kort forklaring på hvorfor tilskuddsmidlene ikke vil kunne brukes opp i nåværende år.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Det skal eventuelt åpnes for ny søknadsfrist senere dersom det er ledige midler etter søknadsfristen 16. November 2021.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.


BufdirUtdanningsdirektoratet

Bidragsyters rolle test

Først publisert: 04.11.2019 Sist faglig oppdatert: 01.03.2021 Se tidligere versjoner