Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Slik blir prosessen

 • Kunngjoring:
  01. mai 2021
 • Webinar:
  10. mai 2021
 • Soknadsfrist:
  14. mai 2021
 • Rapporteringsfrist:
  20. mai 2021

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 412 mill. kroner i 2021 til Aktivitetstilbud og Grunntilskudd-ordningene samlet

Referanse: kap. 765, post 72, Prop1 S Helse- og omsorgsdepartementet.

Merk: utlysningen gis med forbehold om Stortingets godkjenning.

Mål for ordningen

Formålet med ordningen er å støtte opp om frivillige og ideelle virksomheter som driver aktivitets- og oppfølgingstilbud overfor personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring. Tiltakene skal bidra til større mangfold i samfunnets samlede innsats overfor målgruppen. Tiltakene skal som en hovedregel komme i tillegg til de ordinære, lovpålagte oppgavene som utføres i regi av kommunene.

Målgruppen er personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring.

Hvem kan søke?

Frivillige og ideelle organisasjoner.

Uavhengig av organisasjonsform skal det framgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål.

Unntak: Midler som er øremerket navngitte tilskuddsmottakere i statsbudsjettet kan gis andre mottakergrupper.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse. Se regelverket pkt. 4 for ytterligere informasjon.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Forventet saksbehandlingstid etter søknadsfristens utløp: mars 2021.

Ubrukte midler

 1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
 2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

 

Tildelte midler i 2020 (xlsx)


E-post: Rune.Fenne@helsedir.no
Telefon: 980 17 341

Linda Glomset
E-post: Linda.Glomset@helsedir.no
Telefon: 900 55 441

Først publisert: 08.11.2019 Sist faglig oppdatert: 22.06.2021 Se tidligere versjoner