Bevillingsordning for import, eksport og produksjon av tobakksvarer og produksjonsutstyr

Ny bevillingsordning innføres høsten 2020 for innførsel av tobakksvarer og utstyr for tobakksproduksjon til Norge. Bevillingsplikt vil også gjelde utførsel og produksjon. Det vil bli innført sektoravgift og etter hvert et merkings- og sporingssystem for tobakksvarer.

Bevillingsplikt

Virksomheter må søke bevilling for innførsel, utførsel og produksjon av tobakksvarer og utstyr for tobakksproduksjon.

I løpet av høsten 2020 vil det bli bevillingsplikt for innførsel av tobakksvarer og produksjonsutstyr. Plikten vil også gjelde for utførsel og produksjon. Det legges opp til en overgangsordning på 6 måneder slik at alle som i dag driver slik virksomhet kan videreføre dette i perioden frem til de får behandlet søknaden sin.  

Bevillingsplikten vil gjelde for virksomheter. Privatpersoner kan innføre tobakksvarer til personlig bruk uten bevilling.

Endringer i tobakksskadeloven er vedtatt, men ikke i kraft (lovdata.no). Forslag til forskrifter med utfyllende regler om bevillingsordningen er sendt på høring med frist 10. august 2020. Høringsnotatet gir mer informasjon om foreslåtte dokumentasjonskrav og hvem som etter forslaget kan søke om bevilling (regjeringen.no).

Søknader skal leveres i Altinn

Helsedirektoratet er bevillingsmyndighet, og søknader om bevilling vil kunne sendes inn elektronisk gjennom en søknadsportal i Altinn. Forventet saksbehandlingstid for søknader om innførsel vil være 30 dager fra innlevering av en komplett søknad. For søknader om utførsel eller produksjon av tobakksvarer vil saksbehandlingstiden være 4 måneder.

Informasjon om søknadsfrist og søknadsveiledning vil bli gjort tilgjengelig her på våre nettsider.

Søknadsgebyr

For å dekke myndighetenes kostnader til saksbehandling av søknader om bevilling er det foreslått et søknadsgebyr på kr. 15 000. Søknader vil ikke tas under behandling før gebyret er betalt.

Begrunnelse og bakgrunn

Innføring av en bevillingsordning er en forpliktelse etter Verdens Helseorganisasjons protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer (who.int). Protokollen er en underavtale til tobakkskonvensjonen, som Norge er part til. Norge sluttet seg til protokollen i 2018, og den trådte i kraft samme år.

Ulovlig handel med tobakksvarer utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen da den øker tilgjengeligheten til billigere tobakksvarer og undergraver politikken myndighetene fører for å forebygge tobakksskader. I tillegg medfører ulovlig handel betydelige avgiftstap for staten og bidrar til finansiering av internasjonal kriminalitet. Innføring av en bevillingsordning for innførsel, utførsel og produksjon av tobakksvarer er et av flere tiltak for å styrke myndighetenes kontroll med omsetningskjeden for tobakksvarer.

Sektoravgift

Alle aktører som har en bevilling etter tobakksskadeloven vil bli pålagt å betale en årlig sektoravgift.

Sektoravgiften skal finansiere etablering, drift og tilsyn av nytt bevillingssystem. I tillegg skal avgiften dekke Helsedirektoratets kostnader med å etablere og føre tilsyn med et nytt sikkerhetsmerke og et nytt sporingssystem for tobakksvarer. Avgiften for den enkelte bevillingspliktige vil bli beregnet ut ifra den bevillingspliktiges andel av den totale særavgift for tobakksvarer som inndrives av Skatteetaten. Sektoravgiften skal minimum utgjøre 18 000 kroner per år for den enkelte bevillingspliktige.

Forskrifter om sektoravgift for myndighetenes arbeid mot ulovlig handel med tobakksvarer er foreløpig ikke vedtatt. Forslaget var på høring høsten 2019 (regjeringen.no).

Sikkerhetsmerking og sporing av tobakksvarer – «track & trace»

Tobakksvarer som innføres til det norske markedet eller produseres i Norge skal påføres et sikkerhetsmerke, og tobakksvarer skal kunne spores.

Krav om sikkerhetsmerke 

Stortinget har vedtatt at alle tobakksvarer som bringes inn til det norske markedet eller produseres i Norge skal påføres et sikkerhetsmerke. Merket skal forhindre omsetning av forfalskede tobakksvarer. Tilsvarende krav er allerede innført i EU.

Krav om sporing 

I tillegg skal alle tobakksvarer på det norske markedet kunne spores fra innførsel eller produksjon, via transport, lagring og videre til salg. Innføring av et sporingssystem for tobakksvarer skal sikre bedre kontroll med omsetningskjeden og forhindre at lovlig fremstilte tobakksvarer tar veien inn i ulovlige kanaler.

Alle aktører som tar del i forsyningskjeden med tobakksvarer i Norge, og inn og ut av norsk territorium, vil måtte gjøre seg kjent med kravene til sikkerhetsmerking og sporing av tobakksvarer.

Endringer i tobakksskadeloven er vedtatt, men ikke i kraft (lovdata.no). Forslag til forskrifter med utfyllende regler om sikkerhetsmerking og sporingssystem er sendt på høring med frist 10. august 2020 (regjeringen.no). Disse nye tiltakene vil ikke innføres før tobakksdirektivet innlemmes i EØS-avtalen, se nedenfor.

Begrunnelse og bakgrunn

Kravet om å innføre sikkerhetsmerking og sporing av tobakksvarer er dels en forpliktelse etter protokollen mot ulovlig handel med tobakksvarer og dels en forpliktelse etter EUs tobakksdirektiv 2014/40/EU.

Den 20. mai 2019 ble direktivets bestemmelser om sikkerhetsmerke og sporing iverksatt for sigaretter og rulletobakk for EUs medlemsland. For øvrige tobakksvarer vil kravene tre i kraft 20.mai 2024. Når direktivet blir innlemmet i EØS-avtalen vil disse rettsaktene også gjelde for tobakksvarer som gjøres tilgjengelig på det norske markedet. EØS-komiteen vil samtidig med innlemmelsen fastsette overgangsperioder for EFTA-landene.

Først publisert: 25.05.2020 Sist faglig oppdatert: 25.05.2020 Se tidligere versjoner