Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppnevning av og godtgjøring til medlemmer av kontrollkommisjonene

Statsforvalteren oppnevner og utbetaler godtgjøring til medlemmer av kontrollkommisjonen. Informasjon om satser, reiseutgifter m.v.

Oppnevning

Oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet

Godtgjøring

Godtgjøring til medlemmer av kontrollkommisjonen reguleres av psykisk helsevernforskriften § 64-68 (lovdata.no)

Godtgjøring gis for faktisk medgått tid til møteforberedelse, arbeid i møter, klagebehandling, tilsynsreiser m.m., jf. psykisk helsevernforskriften § 64. Godtgjøringen gis for møter og reiser i tidsrommet mandag–fredag kl. 08.00–16.00, men reisetid kan også godtgjøres utover dette tidsrommet, jf. psykisk helsevernforskriften § 66.

Medlemmene kan godtgjøres for arbeid med høringssvar på kontrollkommisjonenes arbeidsområde og for foredrag i kraft av å være kontrollkommisjonsmedlem. Videre er det praksis at full deltakelse i den årlige kontrollkommisjonskonferansen godtgjøres med 12 timer. I tillegg godtgjøres reisetid i forbindelse med konferansen.

Godtgjøring kan ikke kreves for generell oppdatering på fagområdet, så som deltakelse i andre konferanser, gjennomgang av faglitteratur og offentlige dokumenter o.l. Det enkelte medlem er oppnevnt på bakgrunn av sin kompetanse, herunder den eventuelle oppdatering av fagkunnskap for å oppfylle sin rolle i kommisjonen. Det er forutsatt at medlemmene bidrar inn med og deler sin kompetanse med øvrige medlemmer i møtene i den grad det er nødvendig for å løse kommisjonens oppgaver.

Satser

Godtgjøring gis pr. time med den samme satsen for alt arbeid i kommisjonen.

Satsene er oppgitt i prosent av den til enhver tid gjeldende satsen i salærforskriften § 2 (lovdata.no), jf. psykisk helsevernforskriften § 65.

For leder med vara gjelder følgende satser:

For legekyndig medlem med vara gjelder følgende satser:

Avgjørende for om det skal gis forhøyet sats (100 prosent) for leder og legemedlem er om det aktuelle medlem i sin selvstendige næringsvirksomhet eller private praksis i vesentlig utstrekning har utgifter til eget kontor mv. Det fremkommer av kommentarer til salærforskriften § 2 at typiske vesentlige utgifter til kontorhold, vil kunne være løpende leie og drifts- og vedlikeholdsutgifter knyttet til kontorlokaler (som strøm, internettilgang, renhold), administrasjons-, lønns- og personalutgifter, investerings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter til kontormaskiner (som pc, kopimaskin, prosjektor osv.). Den forhøyede sats gis også for å dekke kopiering, porto, tellerskritt til telefon/pc/telefax, datatrafikk og innkjøp av litteratur m.v.

Det er ikke krav om at medlemmet kan påvise konkrete kontorholdsutgifter til den enkelte kontrollkommisjonssak.

Øvrige medlemmer med vara gis en godtgjørelse som tilsvarer 37,5 prosent av salærsatsen. Dersom disse er selvstendig næringsdrivende, gis en godtgjørelse som tilsvarer 50 prosent av satsen. Disse medlemmene gis forhøyet sats dersom den selvstendige næringsvirksomheten trekker skatt etter del A i skattekortet.

Sekretær som bistår kontrollkommisjonen, får en godtgjøring på 25 prosent av salærsatsen.

Reiseutgifter dekkes i henhold til særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, jf. psykisk helsevernforskriften § 68. Søknad om å benytte eget transportmiddel sendes til og avgjøres av statsforvalteren. Det kan bare kreves utbetaling av tid medgått til reise som overstiger 1 time ( hver vei). Det kan ikke kreves kostgodtgjørelse ved møter når reiseavstanden er mindre enn 15  km. I tillegg kreves det at  reisen (det vil si reise + møtet) varer med enn 6 timer.

Dersom deltakelse i kommisjonens arbeid medfører tapt arbeidsinntekt, kan statsforvalteren i det enkelte tilfelle samtykke til at det gis erstatning i tillegg til godtgjøringen. Tap av arbeidsinntekt kan dekkes med inntil det beløp som til enhver tid er bestemt i Statens personalhåndbok kapittel 10.14.2 (lovdata.no) og kongelig resolusjon om styrer, råd og utvalg, jf. psykisk helsevernforskriften § 67. Se Helsedirektoratets brev av 29. juni 2017.

Oppnevningen som kontrollkommisjonsmedlem er personlig, og godtgjøringen skal utbetales til medlemmene personlig og ikke til vedkommendes eventuelle firma. Det vises til skatteloven § 5-10 (1) bokstav b (lovdata.no) om at godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd o.l. skal regnes som fordel vunnet ved arbeid (lønn), og ikke som vederlag for omsetning av tjenester. Det gjelder selv om vervet er ledd i en virksomhet for mottakeren. Se Helsedirektoratets brev 10. april 2014, jnr. 12/9562 (PDF).

Først publisert: 09.02.2015 Sist faglig oppdatert: 06.06.2019 Se tidligere versjoner