Om Demensplan 2020

Målet med Demensplan 2020 er å skape et mer demensvennlig samfunn, som tar vare på og integrerer personer med demens i fellesskapet. Dette krever større åpenhet og økt kunnskap om demens i samfunnet generelt, og i helse- og omsorgstjenestene spesielt.

Strategiene og tiltakene i Demensplan 2020 skal bidra til å sette demensutfordringer på dagsorden i kommunenes ordinære planarbeid. Målet er å sikre langsiktig og helhetlig planlegging av lokalsamfunn og omgivelser, samt dimensjonering og kvalitetsutvikling av tjenester til et økende antall personer med demens og deres pårørende. Personer med demens skal selv være med og ta avgjørelser som angår dem, og det skal legges til rette for økt brukerinnflytelse og brukerinvolvering.

Demensplan 2020 skal bidra til å utvikle gode, fleksible og tilpassede kommunale helse- og omsorgstjenester med vekt på forebygging, diagnostisering til rett tid og oppfølging etter diagnose.

Viktige satsingsområder i planen er utredning av demens og systematisk oppfølging etter diagnose med blant annet informasjon, dagaktivitetstilbud, pårørendeskoler og samtalegrupper, brukerskoler, fast koordinator og andre tiltak som kan settes inn før det blir nødvendig med heldøgnstilbud, og som også kan støtte og avlaste pårørende.

Det prøves også ut modeller for tjenester til hjemmeboende personer med demens i siste fase før det gis heldøgns omsorgstjeneste, der pårørende gjerne gir betydelig hjelp, samtidig som hjelpen fra kommunen ofte kan være begrenset.

Demensplan 2020 omfatter videre tiltak for å øke kompetansen om demens og om lindrende behandling for personer med demens, blant annet gjennom opplæringsprogrammet Demensomsorgens ABC. Kunnskapsgrunnlaget om demens skal styrkes, blant annet gjennom en undersøkelse av forekomsten i demens i Norge.

Nasjonal faglig retningslinje om demens ble i 2017 lansert som del av Demensplan 2020.

Mål, tiltak og satsingsområder i Demensplan 2020 omfatter i hovedsak kommunenes ansvarsområder. Helsedirektoratet har ansvar for å iverksette utviklings- og stimuleringstiltak i planen, samt utarbeiding av veiledningsmateriell. Helsedirektoratet har også utarbeidet Nasjonal faglig retningslinje om demens, og har ansvar for oppdatering ved behov.

Les mer på regjeringen.no:

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 02.05.2019 Se tidligere versjoner