Språkkrav, kurs i nasjonale fag, kurs i legemiddelhåndtering og fagprøve

Informasjonen under gjelder de utdannet utenfor EU/EØS, som skal søke autorisasjon.

 

For deg utdannet utenfor EU/EØS stilles det tilleggskrav før autorisasjon kan innvilges

Vi anbefaler at du leser informasjonen under nøye før du søker om autorisasjon. Da vet du hva som kreves av språk og kurs samt kostnader for dette før du starter søknadsprosessen. 

  • Trinn 1: Søkere som har fått sin utdanning vurdert som jevngod med tilsvarende norsk utdanning eller er vurdert som kyndig vil få en bekreftelse om at de kan gå videre til trinn 2.
  • Trinn 2: Du må dokumentere å ha gjennomført og bestått tilleggskrav. Rett til autorisasjon oppnås først når alle tilleggskravene er bestått.

Rekkefølge og frist for gjennomføring av tilleggskrav

  • Rekkefølge på gjennomføring: Språkkravet må være oppfylt for å kunne få opptak til øvrig(e) tilleggskrav. Det er ikke krav til rekkefølgen de øvrig(e) tilleggskrav gjennomføres i. Vi anbefaler at du begynner på norskopplæring før du søker om autorisasjon. For noen kan tre år være kort tid til å lære seg norsk på det nivået som kreves, spesielt for de som ikke har norskkunnskaper på søknadstidspunktet.
  • Frist for gjennomføring: Tilleggskrav må gjennomføres i løpet av en periode på tre år fra det tidspunktet utdanningen blir vurdert som jevngod eller du blir vurdert som kyndig. Innenfor tidsfristen har du totalt tre forsøk på å gjennomføre hvert enkelt kurs og eventuelt fagprøve.
  • Kostnader ved gjennomføring av tilleggskrav: Kostnadene skal dekkes av søker. 

Språkkrav

Du må bestå en godkjent norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å oppnå autorisasjon i Norge. Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (bestått både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Kompetanse Norge (tidligere VOX) med B2 på alle delprøver.

Du kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Dokumentasjon på det følgende vil tilsvare norskprøve på B2-nivå:

  • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole med karakteren 4 eller bedre.
  • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren C eller bedre på både den muntlige og skriftlige delen.
  • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, med karakteren C eller bedre.
  • Gjennomført alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.
  • Gjennomført norsk A eller norsk B på minst lavere nivå (standard level) fra International Baccalaureate (IB) med karakteren 3 eller bedre.

Kostnad: Skriftlig test cirka kr. 2400, muntlig test cirka kr. 1000. 

Kurs i nasjonale fag

Du må gjennomføre og bestå kurs i nasjonale fag. Kurset gir kunnskap om oppbygning av norsk helse- og omsorgstjeneste, helse-, trygde- og sosialrett, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder.

Helsedirektoratet har inngått avtaler med følgende leverandør av kurs i nasjonale fag:

Kurset vil bli gjennomført vår og høst.

Dersom du har gjennomført og bestått kurs i nasjonale fag tidligere, må du dokumentere dette i autorisasjonssøknaden.

Kostnad: Fra kr. 13 100.

Kurs i legemiddelhåndtering (Farmasøyt, Lege, Sykepleier, Tannlege)

Du må gjennomføre og bestå kurs i legemiddelhåndtering. Kurset i legemiddelhåndtering inneholder regelverk om legemidler og rekvireringsrett, legemiddelhåndtering og medikamentregning. Kurset vil gjennomføres i sammenheng med kurs i nasjonale fag.

Fagprøve (Helsefagarbeider)

Du må gjennomføre og bestå fagprøve. Fagprøven er praktisk, muntlig og skriftlig prøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendig for arbeid i det norske helsevesenet.

Fagprøven for helsefagarbeidere arrangeres av Folkeuniversitetet. Fagprøven gjennomføres én gang i vårsemesteret og én gang i høstsemesteret.

Kostnad: Cirka kr. 7 000. 

Fagprøve (Lege)

Du må gjennomføre og bestå fagprøve. Fagprøven er en praktisk, muntlig og skriftlig prøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendige for arbeid i det norske helsevesenet.

Fagprøven for leger arrangeres av Universitetet i Oslo, og går over 2 dager. Fagprøven gjennomføres én gang i vårsemesteret og én gang i høstsemesteret.

Kostnad: Cirka kr. 49 000.

Fagprøve (Sykepleier)

Du må gjennomføre og bestå fagprøve. Fagprøven er en praktisk, muntlig og skriftlig prøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendige for arbeid i det norske helsevesenet.

Fagprøven for sykepleiere arrangeres av Høgskolen i Sør-Øst Norge.

Kostnad: Cirka kr. 9 000.

Fagprøve (Tannlege)

Du må gjennomføre og bestå fagprøve. Fagprøven er en praktisk, muntlig og skriftlig prøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendige for arbeid i det norske helsevesenet.

Fagprøven for tannleger arrangeres av Universitetet i Oslo. Fagprøven gjennomføres én gang i vårsemesteret og én gang i høstsemesteret. 

Kostnad: Cirka kr. 28 000.

Informasjon om endring av den norske godkjenningsordningen for søkere med utdanning gjennomført utenfor EØS området fra 1. januar 2017

Fra 1.1.2017 ble det innført tilleggskrav for søkere med utdanning gjennomført utenfor EØS området.  Helsepersonell som søkte om autorisasjon etter 31. desember 2016, er forpliktet til å oppfylle de nye tilleggskravene, med mindre de er underlagt overgangsordningen. Overgangsordningen omfatter de følgende to grupper av søkere:

• Søkere som sendte inn søknad om autorisasjon i 2015 eller 2016, og som fikk sine kvalifikasjoner godkjent kun med krav om gjennomføring av Kurs i nasjonale fag. Disse søkerne fikk ny søknad om autorisasjon behandlet uten ytterligere tilleggskrav dersom de fullførte kurset og søke om autorisasjon på nytt før 31. desember 2017.

• Søkere som hadde søkt om autorisasjon før 1. januar 2017, og som mottok vedtak om å gjennomføre praksis eller tilleggsutdanning.  Disse søkerne fikk sin nye søknad behandlet uten ytterligere tilleggskrav dersom de fullførte tilleggsutdanningen og /eller praksis og videre sendte inn ny søknad om autorisasjon innen 31. desember 2017. Kurs i nasjonale fag måtte dokumenteres for søknad om autorisasjon for lege, tannlege, sykepleier eller farmasøyt.

Først publisert: 26.09.2016 Sist faglig oppdatert: 27.08.2020 Se tidligere versjoner