III. Særskilte sikkerhetstiltak i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå: § 4A-13. Forbindelse med omverdenen


Lovtekst

Lovtekst:

Opphold i enhet for særlig høyt sikkerhetsnivå innebærer følgende innskrenkninger i pasientens forbindelse med omverdenen:

  • a) besøk skal alltid foregå med personell til stede eller med glassvegg som skiller pasient og besøkende
  • b) telefonsamtaler skal forhåndsgodkjennes og kan avlyttes og avbrytes
  • c) bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler skal forhåndsgodkjennes, skal overvåkes og kan avbrytes
  • d) post skal åpnes og kontrolleres og kan helt eller delvis inndras
  • e) godkjent tolk oversetter kommunikasjon, dersom denne er på et annet språk enn det personellet behersker.

Innskrenkninger som nevnt i første ledd gjelder ikke retten til å kommunisere med offentlig myndighetsrepresentant, diplomatisk eller konsulær representant, pasientens advokat, den som opptrer på vegne av pasienten i klagesak og prest eller tilsvarende sjelesørger.

Vedtak om telefonavlytting og vedtak om inndragelse av post skal nedtegnes uten opphold og begrunnes. Pasienten eller hans eller hennes nærmeste pårørende kan påklage vedtaket til kontrollkommisjonen.

Fotnote:
0 Tilføyd ved lov 22 juni 2012 nr. 48 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 22 juni 2012 nr. 575).

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 4a-13
Kilde: lovdata.no

Kommentar

Bestemmelsen angir ulike innskrenkninger i pasientens forbindelse med omverdenen som gjelder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Se nærmere omtale i Prop. 108 L (2011–2012) kapittel 5.9.