§ 5-8. Tilbakeføring til tvungent psykisk helsevern fra anstalt under kriminalomsorgen


Lovtekst

Lovtekst:

Dersom den domfeltes sinnstilstand etter overføring til kriminalomsorgen igjen blir som beskrevet i straffeloven § 20 første ledd bokstav b og d, skal den domfelte tilbakeføres til tvungent psykisk helsevern.

Ved uenighet om vilkåret for tilbakeføring er oppfylt, bringes saken inn for Helsedirektoratet for avgjørelse.

Fotnote:
0 Endret ved lover 21 des 2001 nr. 119 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1524), 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712), 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015), 22 juni 2018 nr. 76.

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 5-8
Kilde: lovdata.no

Kommentar

første ledd fastsettes at dersom den særreaksjonsdømte igjen kommer i en tilstand som beskrevet i straffeloven § 20 første ledd bokstav b og d, skal den særreaksjonsdømte tilbakeføres til det psykiske helsevern. Tilbakeføring til psykisk helsevern kan også skje i andre tilfeller, dersom det psykiske helsevernet og kriminalomsorgen bli enige om det.

Av annet ledd følger det at uenighet om vilkåret er oppfylt skal avgjøres av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet skal bare prøve om lovbryterens sinnstilstand igjen omfattes av utilregnelighetsreglene. Det skal ikke foretas noen skjønnsmessig vurdering av om tilbakeføring bør skje.