§ 5-7. Opphør av reaksjonen og prøveløslatelse der domfelte er overført til anstalt under kriminalomsorgen


Lovtekst

Lovtekst:

Er den domfelte overført til anstalt under kriminalomsorgen i medhold av § 5-6, gjelder reglene i straffeloven § 65 om opphør av reaksjonen så langt de passer. I stedet for opphør kan retten i slike tilfeller beslutte prøveløslatelse etter reglene i straffeloven §§ 44 og 45.

Fotnote:
0 Endret ved lover 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712), 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 5-7
Kilde: lovdata.no

Kommentar

Denne bestemmelsen inneholder regler om opphør av særreaksjonen når den særreaksjonsdømte er blitt overført til anstalt under kriminalomsorgen. Av første punktum går det fram at opphør skal skje etter reglene i straffeloven § 65.

andre punktum er det bestemt at retten i stedet for opphør, kan beslutte prøveløslatelse etter de reglene som gjelder ved forvaring, jf straffeloven §§ 44 og 45. Bakgrunnen for dette er at det ikke vil være mulig med en gradvis overgang til frihet på samme måte som da vedkommende utholdt særreaksjonen i det psykiske helsevernet. Situasjonen har mer til felles med de forvaringsdømtes. Det må foretas en konkret vurdering av hvilket behov det er for å ha kontroll over den særreaksjonsdømte i en prøvetid, eventuelt på spesielle vilkår.