§ 5-6b. Opplysninger til nasjonal koordineringsenhet


Lovtekst

Lovtekst:

Den faglig ansvarlige og påtalemyndigheten skal uten hinder av taushetsplikt gi koordineringsenheten opplysninger som skal registreres i henhold til § 5-2b.

Den tiltalte eller domfelte skal informeres, om mulig på forhånd, om hvilke opplysninger som gis etter første ledd.

Fotnote:
0 Tilføyd ved lov 22 juni 2012 nr. 48 (ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 22 juni 2012 nr. 575), endret ved lov 22 juni 2018 nr. 76.

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 5-6b
Kilde: lovdata.no

Kommentar

Første ledd fastsetter opplysningsplikt til koordineringsenheten. Bestemmelsen pålegger en likelydende opplysningsplikt for påtalemyndigheten og faglig ansvarlig innenfor psykisk helsevern. Innholdet i plikten vil imidlertid være styrt av hvilke opplysninger registeret skal ha fra de enkelte instansene i samsvar med formålet i § 5-2b.

Annet ledd bestemmer at den om mulig på forhånd skal informeres om hvilke opplysninger som gis til koordineringsenheten.

Se nærmere på nettsiden nasjonalkoordineringsenhet.no