§ 5-2a. Nasjonal koordineringsenhet


Lovtekst

Lovtekst:

Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern skal:
    • a) utarbeide og oppdatere retningslinjer for å sikre nødvendig samhandling og oppfølging mellom helse- og omsorgstjenesten og justissektoren,

    • b) veilede helseforetakene ved valg av behandlingssted og

    • c) føre oversikt som beskrevet i § 5-2b.
    Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 5-2a
    Kilde: lovdata.no

Kommentar

Den nasjonale koordineringsenheten er en administrativ og permanent del av gjennomføringen av dommer til tvungent psykisk helsevern og skal sikre god samhandling mellom helse- og justissektoren.

Enheten ble etablert i 2013. Oppgaven ivaretas av Helse Sør-Øst, og er organisert under Oslo universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon Sør-Øst, Dikemark. Mer informasjon om enhetens tilbud finnes på nasjonalkoordineringsenhet.no

Bestemmelsen fastsetter sentrale oppgaver for den nasjonale koordineringsenheten. Enheten har i tråd med § 5-2a bokstav a) utarbeidet Retningslinje for samhandling ved iverksettelse og gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern.