Vedlegg 1 til § 5-10 - Honorartakster for undersøkelse/behandling logoped/audiopedagog

Helse- og omsorgsdepartementet har fra 1. juli 2019 fastsatt følgende veiledende honorartakster som gjelder for undersøkelse/behandling hos logoped/audiopedagog: 

Fra 23. mars 2020 er det innført tre nye takster (A7a-c) som gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 01.11.2020.

  Dato fra: 23.03.2020 01.07.2019 01.07.2018 01.07.2016
A1. Undersøkelse   1573 1562 1499
A2. Behandling - 45 min.   787 782 750
A3. Behandling - 60 min.   1043 1036 994
A4a. Behandling i grupper på inntil 5 personer - 90 min.   1519 1508 1447
A4b. Tillegg pr. person  i gruppen, pr. pasient   16 15 15
A5a. Møtegodtgjørelse med reisetid når logopeden eller audiopedagogen deltar
i planlagt samarbeidsmøte med annet helse- og sosialfaglig personell som ledd i et behandlings- eller rehabiliterings-opplegg for enkeltpasienter. Beregnes for arbeid i inntil en halv time. Møtet skal være dokumentert i journal.
  327 325  
A5b. Senere per påbegynt halvtime   327 325  
A6. Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med fagpersoner i kommunal helse- og omsorgstjeneste.   63 63  
A7a. Videokonsultasjon, 45 min, se merknad 787      
A7b. Videokonsultasjon, 60 min., se merknad 1043      
A7c. Veiledning via telefon eller video av pårørende eller personell som følger opp pasient, 15 min. Taksten kan repeteres en gang ved tidsbruk ut over 15 min., se merknad 261      

Trygdens refusjonstakster er fastsatt med hjemmel i folketrygdloven § 5-10 .

Ved behandling som hører inn under bestemmelsene om full godtgjørelse, jf. forskriftenes § 5 annet og tredje ledd, kan det ytes godtgjørelse etter honorartakstene i dette vedlegget.

Ved behandling som hører inn under bestemmelsene om full godtgjørelse, jf. forskriftenes § 5 annet og tredje ledd, kan det ytes godtgjørelse etter honorartakstene i dette vedlegget.

Merknad til takstene A7a-A7c:

Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 01.11.2020.

Bruk av takstene forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Logopeden eller audiopedagogen må kunne dokumentere sine vurderinger og hvilken behandling som er gitt. Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om bruk av telefon eller video er egnet.

Takst A7c kan kun benyttes når logoped eller audiopedagog gir konkret veiledning om oppfølging til pårørende eller personell som følger opp pasienten i det daglige, f.eks. personell i hjemmetjenesten eller i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Takstene A7a, A7b og A7c kan ikke kombineres med andre takster.

Først publisert: 01.07.2018 Sist faglig oppdatert: 31.08.2020 Se tidligere versjoner