§ 51. Vilkår for spesialistgodkjenning


Lovtekst

Departementet kan gi forskrifter om spesialistutdanning for autorisert helsepersonell og godkjenning av spesialister. Det kan blant annet gis bestemmelser om
  • a) utdanningens innhold og lengde

  • b) utdanningsinstitusjonene, inkludert godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  • c) organisering av utdanningsstillinger

  • d) at vilkårene skal gjelde for dem som allerede har spesialistgodkjenning ved forskriftens ikrafttredelse.
  Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 51
  Kilde: lovdata.no

Kommentar

Paragraf 51 omhandler vilkår for rett til spesialistgodkjenning.

Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å gi forskrifter om vilkår for godkjenning av autorisert helsepersonell som spesialister innen en avgrenset del av det helsefaglige området.

Departementet har gitt forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell. Av de 29 helsepersonellgruppene som etter helsepersonelloven § 48 første ledd har rett til autorisasjon, er det kun leger og tannleger som omfattes av forskriften, og som på fastsatte vilkår kan få offentlig spesialistgodkjenning. Tidligere spesialistgodkjenning for optikere ble opphevet med virkning fra 1.1.2015, men med en overgangsordning fram til 1.1.2017.

Det finnes i alt 45 legespesialiteter og 8 tannlegespesialiteter.
Spesialistutdanningen for leger er tredelt og basert på læringsmål og felles kompetansemoduler. Utdanningen er regulert i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) som trådte i kraft 1. mars 2017 for spesialistutdanningens første del. Bestemmelsene som gjelder utdanningens andre og tredje del trer i kraft 1. mars 2019.