§ 67. Straff


Lovtekst

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelser i loven eller i medhold av den, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder.

Offentlig påtale finner sted hvis allmenne hensyn krever det eller etter begjæring fra Statens helsetilsyn.

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 67
Kilde: lovdata.no

Kommentar

Paragraf 67 er en generell straffehjemmel som kommer i tillegg til de administrative reaksjonene i § 56§ 57§ 58§ 59 og § 60 og § 63 og § 64. Skyldkravet er satt til forsett eller grov uaktsomhet. 

I utgangspunktet er straff og administrative reaksjoner to uavhengige systemer, med ulikt formål, skyldkrav og bevisregler (Rt. 2004 s. 1343).

For nærmere omtale av bestemmelsen, vises det til Statens helsetilsyns rundskriv IK-1/2018 Retningslinjer for behandling av saker etter helsepersonelloven § 67.

Første ledd

Innebærer at bestemmelsen ikke bare retter seg til helsepersonell, jf. definisjonen i § 3 første ledd, men til enhver som overtrer bestemmelser i eller i medhold av loven eller som medvirker til dette. Det mest praktiske er imidlertid at helsepersonell rammes. Eksempler på forhold der Statens helsetilsyn kan begjære påtale er: Brudd på § 74 om urettmessig bruk av tittel, praktisering uten autorisasjon, seksuelle overgrep mot pasienter, markant uforsvarlig behandling, markant uforsvarlig alternativ behandling, brudd på taushetsplikt og urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger (snoke-bestemmelsen). Videre kan Statens helsetilsyn anbefale foretaksstraff mot virksomheter, jf. straffeloven § 27 og § 28.

Skyldkravet er satt til forsett eller grov uaktsomhet. I rundskriv IK-1/2018 vises det til Riksadvokatens uttalelse om at «terskelen for å anvende straff ved pasientbehandling fortsatt bør være høy, men at det reageres overfor de markante avvik fra forsvarlig virksomhet» (Riksadvokatens rundskriv 3/2017). I sin praksis legger Statens helsetilsyn til grunn at det er de markante avvik fra forsvarlig virksomhet det bør reageres på, og at det er de sterkt klanderverdige og forsettlige forhold det vil være aktuelt å straffeforfølge.

I rettspraksis er det lagt til grunn at det med grov uaktsomhet menes en «kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet» (se f.eks. Borgarting lagmannsretts dom 3. februar 2004 med videre henvisning til Høyesterettspraksis). Kravet til grov uaktsomhet i straffeloven (2005) § 23 er definert slik:
«Uaktsomheten er grov dersom handlingen er svært klanderverdig og der det er grunnlag for sterk bebreidelse.»

Forsettkravet er i straffeloven (2005) § 22 definert slik:
«Forsett foreligger når noen begår en handling som er dekker av handlingsbeskrivelsen i et straffebud
a) med hensikt
b) med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker
gjerningsbeskrivelsen, eller
c) holder det for mulig at handlingen dekker gjerningssbeskrivelsen og velger å
handle selv om det skulle være tilfellet.
Forsett foreligger selv om lovbryteren ikke er kjent med at handlingen er ulovlig.»

Andre ledd

Gir en påtaleregel om at offentlig påtale skal skje hvis allmenne hensyn krever det eller etter begjæring fra Statens helsetilsyn