§ 65a. Reaksjoner overfor midlertidige yrkesutøvere


Lovtekst

Statens helsetilsyn kan ilegge følgende reaksjoner til helsepersonell som utøver yrket midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, jf. § 52 første ledd:

  • a) advarsel
  • b) tilbakekall av retten til å utøve yrket midlertidig
  • c) suspensjon av retten til å utøve yrket midlertidig
  • d) begrensning av retten til å utøve yrket midlertidig
  • e) hel eller delvis tilbakekall av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B.
  • f) suspensjon av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B.

Reaksjonene ilegges på samme vilkår og etter samme regler som ileggelse av tilsvarende reaksjoner i §§ 56-59 a og §§ 63-64.

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 65a
Kilde: lovdata.no

Kommentar

Paragraf 65 a er hjemmel for at helsepersonellovens reaksjoner også kan ilegges midlertidige tjenesteytere, og er en konsekvens av gjennomføringen av yrkeskvalifikasjonsdirektivet i norsk rett når det gjelder helsepersonell, jf. EØS-forskriften kapittel 4.

Midlertidig tjenesteyting vil si at helsepersonell som er lovlig etablert i et EU/EØS-land, fritt kan reise til et annet medlemsland og utøve yrket der midlertidig uten autorisasjon e.l. Hva som regnes som midlertidig tjenesteyting til forskjell for etablering, skal avgjøres konkret fra sak til sak ut i fra en vurdering av tjenesteytelsens varighet, hyppighet, regelmessighet og kontinuitet.

Første ledd

Gir Statens helsetilsyn anledning til å kalle tilbake, suspendere eller begrense retten til midlertidig tjenesteutøvelse dersom vilkårene for tilsvarende reaksjoner etter § 57§ 58§ 59 og 59 a er oppfylt. Statens helsetilsyn kan videre helt eller delvis kalle tilbake eller suspendere retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B forutsatt at vilkårene for tilsvarende reaksjoner overfor helsepersonell med autorisasjon, lisens eller spesialist-godkjenning etter § 63 og § 64 er oppfylt. Adgang til å gi advarsel til midlertidig tjenesteytere uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning følger også av bestemmelsen i § 56, men er tatt med her av helhetshensyn.

Andre ledd

Presiserer at reaksjonene etter § 65 a ilegges på samme vilkår som tilsvarende reaksjoner i § 56§ 57§ 58§ 59 og § 59 a og § 63 og § 64. Dette innebærer at vilkårene for å ilegge disse reaksjonene dersom helsepersonellet hadde hatt autorisasjon, lisens eller spesialistgod-kjenning, må være oppfylt. Videre gjelder også de øvrige reglene om ileggelse av de tilsvarende reaksjonene etter § 57§ 58§ 59 og 59 a og § 63 og § 64 så langt de passer også for reaksjoner etter § 65 a. Det samme gjelder reglene i § 60§ 61 og § 62 og § 65§ 66 og § 67.