§ 74. Bruk av beskyttet tittel


Lovtekst

Bare den som har norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning etter § 53, har rett til å benytte slik yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell. Dette gjelder også for den som hadde autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning frem til bortfall på grunn av alder, jf. § 54 første ledd.

Personell som har rett til å utøve yrke som helsepersonell midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, kan benytte den yrkesbetegnelsen de benytter i det landet de er etablert, på en slik måte at tittelen ikke forveksles med tilsvarende norsk tittel. Personell som har rett til å utøve yrke som lege, legespesialist, tannlege, tannlegespesialist, sykepleier, jordmor eller provisorfarmasøyt midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, kan bruke norsk yrkesbetegnelse.

Rett til å bruke norsk tittel har også annet personell som har rett til å utøve yrke som helsepersonell midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, dersom norsk autorisasjonsmyndighet har kontrollert vedkommendes yrkeskvalifikasjoner.

Ingen må uriktig benytte titler eller annonsere virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke titler som er beskyttet etter denne paragraf.

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 74
Kilde: lovdata.no

Kommentar

Paragraf 74 fastslår at tittelbeskyttelse er en rettsvirkning av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning, regulerer bruk av tittel for midlertidig tjenesteyter i henhold til yrkes-kvalifikasjonsdirektivet og gir forbud mot uriktig bruk av tittel. Lov om alternativ behandling av sykdom mv § 8 har tilsvarende bestemmelser. Overtredelse kan medføre straff, jf. helsepersonelloven § 67 og lov om alternativ behandling av sykdom mv § 9Statens helsetilsyn begjærer rutinemessig påtale i slike saker.

Første ledd

Slår fast at autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning utløser en tittelbeskyttelse. Bare helsepersonell som har norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning har rett til å bruke de yrkesbetegnelsene som kjennetegner de ulike gruppene helsepersonell som er omfattet av helsepersonellovens godkjenningsordning. Hvilke titler dette er, følger av opplistingen i helsepersonelloven § 48 første ledd bokstav a til å når det gjelder autorisasjon og lisens.

Andre ledd

Er en konsekvens av yrkeskvalifikasjonsdirektivet og gjør unntak fra hovedregelen om bruk av beskyttet tittel etter første ledd. Utenlandsk helsepersonell skal etter yrkeskvalifikajonsdirektivets regler om midlertidig tjenesteyting artiklene 5 til 9 kunne tilby tjenester midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning. Hovedregelen er at disse skal benytte den tittel som brukes i deres etableringsland, dersom det der finnes en lovregulert tittel for den aktuelle yrkesutøvelsen. Tittelen skal brukes på en slik måte at tittelen fra etableringslandet ikke forveksles med beskyttet tittel i Norge. Som hovedregel kan de da ikke angi sin tittel på norsk, men må bruke et offisielt språk fra det land de er etablert. Som et unntak fra denne hovedregelen kan midlertidig tjenesteytere fra sektoryrkene (lege, tannlege, sykepleier, jordmor og provisorfarmasøyt) bruke vertslandets yrkestitler, jf. andre ledd siste punktum.

Tredje ledd

Angir at også midlertidig tjenesteytere fra andre helsepersonellgrupper enn sektoryrkene, kan bruke vertslandets yrkestittel dersom de har fått sine yrkeskvalifikasjoner forhåndskontrollert av norsk autorisasjons- eller godkjenningsmyndighet.

Fjerde ledd

Slår fast at det ikke er tillatt for helsepersonell, utøvere av alternativ behandling og alle andre å bruke titler eller markedsføre eller annonsere sin virksomhet på en slik måte at det kan gi et uriktig inntrykk av at vedkommende har norsk autorisasjon, lisens eller sesialistgodkjenning. F.eks. vil titler kombinert med ordet lege (for eksempel naturlege) ikke kunne brukes av andre enn personell som har autorisasjon som lege. Tilsvarende vil annonsering som inneholder virksomhetsbeskrivelse som kan knyttes til bestemte faglige kvalifikasjoner være forbudt for andre enn den som har en bestemt autorisasjon.

Femte ledd

Gir departementet en hjemmel til i forskrift å gi nærmere bestemmelser om hvilke titler eller andre yrkesbetegnelser som er dekket av denne paragrafen. Forskrifter er ikke gitt.