Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vurdering av besøksstans og sosial isolering under covid-19 pandemien

Først publisert: 06.05.2020 Sist faglig oppdatert: 06.05.2020

På oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet vurdert hvordan brukere kan få et dagtilbud og beboere og pasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner kan få besøk under covid-19 pandemien.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Gammel nyhetssak

Denne nyhetssaken kan inneholde utdatert informasjon.

Se Helsedirektoratets koronavirus-temaside for gjeldende anbefalinger, beslutninger og nye veiledere.

Under covid-19 pandemien har det vært innført adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner og fellesarealer i omsorgsboliger. Det er også anbefalt å begrense besøk i private hjem.

Tiltakene har vært innført for å beskytte sårbare pasienter. Samtidig kan fravær av besøk medføre stor lidelse for pasienter og pårørende.

På oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet vurdert hvordan brukere kan få et dagtilbud og beboere og pasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner kan få besøk under covid-19 pandemien. I arbeidet har Helsedirektoratet fått innspill fra nasjonale fagmiljøer og bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Folkehelseinstituttet har gitt utfyllende råd knyttet til smittevern.

Helsedirektoratets svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om besøksstans og sosial isolering under covid 19-pandemien

Helsedirektoratets anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet anbefaler at virksomhetsleder og behandlende helsepersonell sammen med pasienten og pårørende gjør en vurdering av risiko for smitte og pasientens behov for besøk. Vurdering av risiko for smitte må gjøres utfra smittesituasjonen lokalt og hvilke tiltak institusjonen vil være i stand til å iverksette for å følge myndighetenes råd om smittevern.

Utover dette må individuelle vurderinger legges til grunn for å ivareta behovet for besøk. Her vil pasientens tilstand vurderes sammen med pasient og pårørendes ønske om besøk. Gode vurderinger bør være i tråd med nasjonale anbefalinger og bygge på helsefaglig kompetanse, fagetikk og klokt skjønn.

Sårbare pasienter skal ikke utsettes for unødig smitterisiko, men de samme pasientene bør heller ikke utsettes for inngripende tiltak som gjør symptomtrykket fra kronisk og alvorlig sykdom større enn det allerede er. Fravær av besøk kan medføre stor lidelse for pasienter og pårørende, og graden av dette må vektlegges i hvert enkelt tilfelle.

  1. Det må gjøres unntak fra besøksrestriksjoner slik at barns rett til familieliv blir mulig
  2. For døende pasienter i helseinstitusjon må det, så langt det er mulig, gjøres unntak fra besøksrestriksjonene slik at nære pårørende får være tilstede i livets sluttfase.
  3. Det bør vurderes i hvilken grad besøk av pårørende til ulike pasientgrupper, for eksempel pasienter i sykehjem med demens eller annen kognitiv svikt, kan ha en vesentlig positiv påvirkning på prognosen, eller om pårørende i vesentlig grad kan bidra til at pasienten overholder nødvendige smittevernrutine
  4. Ved alvorlig sykdom og uavklarte tilstander kan en samlet vurdering av pasientens og pårørendes behov lede til at det bør gjøres unntak fra besøksrestriksjoner.
  5. Personer med kognitiv svikt og andre som har vanskeligheter med å gjøre seg forstått eller å oppfatte informasjon, kan ha behov for bistand fra en pårørende eller annen følgeperson under en konsultasjon/behandling. Dersom følgepersonen ikke kan være tilstede bør det legges til rette for bistand via telefon, sosiale medier eller lignende.

Ivaretakelse av smittevern

Helsedirektoratet anbefaler at fysiske besøk må avklares med helse- eller omsorgsinstitusjonen i forkant. Det bør føres besøksprotokoll, slik at helse- og omsorgsinstitusjonen har oversikt over hvem som til enhver tid har vært på besøk. Dette er viktig informasjon i tilfelle behov for smitteoppsporing.

Pårørende med luftveissymptomer eller bekreftet covid-19, samt de som er definert som nærkontakt eller i karantene etter utenlandsreise, skal som hovedregel ikke besøke helse- og omsorgsinstitusjoner.

Veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og åpning av dagaktivitetstilbud

Helsedirektoratet vil straks starte arbeidet med en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og åpning av dagaktivitetstilbud, slik at brukere kan få et dagtilbud og beboere og pasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner kan få besøk samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas. Folkehelseinstituttet vil levere faglig innhold til veilederen.

Helsedirektoratets svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om besøksstans og sosial isolering under covid 19-pandemien

Abonner på nytt eller oppdatert innhold