Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilbud om dagaktivitet varierer mellom kommunene

Først publisert: 04.03.2020 Sist faglig oppdatert: 25.03.2020

Stadig flere kommuner har et tilbud om dagaktivitet til hjemmeboende med demens eller utviklingshemming. Samtidig er det store kommunale forskjeller i hvor stor andel som får et slikt tilbud.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Demens og Psykisk utviklingshemming.

Det viser en ny rapport fra Helsedirektoratet. Rapporten er basert på data fra Kommunalt pasient og brukerregister (KPR).

Dagaktivitetstilbud er en type aktiv omsorg som skal bidra til bedre livskvalitet og aktivitet hos personer som med nedsatt funksjonsevne. Personer med demens og personer med utviklingshemming er to slike grupper.

Fra og med 1. januar 2020 er kommunene pålagt å ha et dagaktivitetstilbud for personer med demens etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Tilbudet varierer mellom kommunene

Stadig flere kommuner har etablert et dagaktivitetstilbud. Samtidig er det store kommunale forskjeller i hvor mange av de hjemmeboende med demens eller utviklingshemming som får et slikt tilbud.

For både personer med demens og utviklingshemming har små og mindre sentrale kommuner langt oftere en lav andel hjemmeboende med vedtak om dagaktivitet sammenlignet med større, mer sentrale kommuner.

Måten omsorgstjenestene er organisert på er en mulig årsak til variasjon for personer med demens. Dette fremkommer ved at kommuner der få personer med demens får dagtilbud har høyere registrert bruk av dagopphold i institusjon. Et tilsvarende mønster er finner vi ikke for personer med utviklingshemming.

Flere med demens får dagaktivitetstilbud

Rapporten viser at dagaktivitetstilbudet i kommunene til personer med demens er på vei oppover.

Antallet kommuner som har et dagaktivitetstilbud har økt, fra 308 i 2014 til 354 i 2018. Andelen med vedtak om støttekontakt er lav (12 prosent) men antallet øker.

Fra 2017 til 2018 er andelen med vedtak økt ett prosentpoeng til 29 prosent.

Tilbud til personer med utviklingshemming

For personer med utviklingshemming har andelen med vedtak ligget stabilt på 33 prosent fra 2017. I 2016 var det 317 kommuner som rapporterte at de hadde et dagaktivitetstilbud til personer med utviklingshemming.

Andelen med støttekontakt for gruppen er høy (45 prosent), og uendret fra 2017.

For personer med utviklingshemming er varig tilrettelagt arbeid (VTA) et alternativ til dagaktivitet.

Antallet plasser innen VTA har gått ned med om lag 1500 plasser de siste ti årene, fra 8 096 i 2010 til 6 559 i 2018. Andelen med diagnosen utviklingshemming som er sysselsatt gjennom VTA er også på vei ned. 

Data på sysselsatte i VTA kun er tilgjengelig på fylkesnivå. Derfor har ikke rapporten kunne undersøke om kommuner med lav andel med dagaktivitetstilbud kompenserer med flere sysselsatt i VTA.

Det var i 2015 inntil 17 prosent av personer med utviklingshemming, som var registrert med helt eller delvis udekkede behov for arbeid, utdanning eller fritidsaktivitet, noe som kan tyde på at ivaretakelsen av gruppens behov for meningsfylt aktivitet fortsatt kan forbedres.

Datakvalitet og registreringspraksis

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er nytt et register opprettet i 2018, men inneholder tall tilbake til 2009. KPR inneholder data om de som har søkt om, mottar eller tidligere har mottatt helse- og omsorgstjenester fra kommunene.

Kommuner der antallet hjemmeboende med diagnose eller antall med vedtak er under 5, blir av personvernhensyn anonymisert i datasettet. Dette gjelder ofte en stor andel av kommunene, og spesielt små kommuner.

I mange kommuner er dagaktivitetstilbudet for personer med demens lokalisert i samme bygg som sykehjem. Dette kan føre til at vedtak om dagaktivitetstilbud blir registrert som vedtak om dagopphold. Antallet med reelt tilbud om dagaktivitet kan i enkelte kommuner derfor være høyere enn tallene registrert i KPR.

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold