Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regjeringen viderefører alle tiltak frem til 20. april

Først publisert: 07.04.2020 Sist faglig oppdatert: 07.04.2020

Regjeringen konkluderte 7. april med at alle tiltak for å hindre spredning av koronasmitte videreføres. Etter 20. april lettes det på noen av tiltakene. Det er fortsatt regjeringens strategi å slå ned spredningen av viruset.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Gammel nyhetssak

Denne nyhetssaken kan inneholde utdatert informasjon.

Se Helsedirektoratets koronavirus-temaside for gjeldende anbefalinger, beslutninger og nye veiledere.

- Vi er glade for at tiltakene virker. Det gjør at barnehager, skolefritidsordninger og 1.-4. trinn på barneskolen kan åpne i slutten av april. I tillegg kan virksomheter med en-til-en kontakt holde åpent, hvis krav til smitteverntiltak følges. Hytteforbudet oppheves fra 20. april. Det er helt avgjørende at befolkningen fortsatt slutter opp om de grunnleggende smittevernrådene som god håndhygiene og holde avstand, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Rapporter 

 

Her er regjeringens beslutninger om videre tiltak:

Endringer fra 20. april

Gjenåpning av barnehager

 • Fra 20. april gjenåpnes barnehager.
   

Gjenåpning for helsepersonell

 • Helsepersonell som fysioterapeuter, psykologer og andre kan fra 20. april møte pasientene sine ansikt til ansikt – under én forutsetning: Det må være en bransjestandard for smittevern på plass. Den skal lages av FHI i samarbeid profesjonsforeningene.  
   

Oppheving av hytteforbudet

 • Hytteforbudet oppheves fra 20. april.
 • Dette har vært et inngripende tiltak, og beslutningen ble fattet av hensyn til helsetjenesten i hyttekommunene.
 • Selv om det nå ikke blir straffbart å overnatte på hytta, vil fortsatt rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser gjelde. Når dette kan endres på, må vi komme tilbake til.

 

Endringer fra 27. april 

Delvis gjenåpning av skoler

 • Fra 27. april gjenåpnes barneskoler 1.-4. trinn, skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste skoleår.
 • Forutsetningen er at dette kan gjøres på en smittevernfaglig trygg måte. Det skal være trygt å sende barna av gårde, og å gå på jobb i skoler og barnehager.
 • Det settes ned faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) skal lage veiledere for hvordan smittevernet skal ivaretas.
 • Målet at alle elever, også videregående, skal komme tilbake til skolen før sommerferien. Det skal lages en plan for når de ulike trinnene kan starte med undervisning basert på råd fra helsemyndighetene. Vi vil gi beskjed i god tid før åpning av flere trinn slik at skolene kan forberede seg.
 • Stenging av skoler og barnehager har store kostnader. En gradvis gjenåpning har en stor positiv økonomisk konsekvens fordi mange som i dag er hjemme med barn, kan få mulighet til å komme tilbake til arbeidslivet.
 • Men for barn som av ulike grunner er sårbare, eller har det vanskelig hjemme, kan stengte barnehager og skoler ha store negative konsekvenser.
 • Samtidig er det en del som faller utenfor det digitale fellesskapet, og noen barn får mindre støtte enn andre hjemme, slik at de kan oppleve et brattere læringsfall. Dermed forsterkes ulikheter.
 • Erfaringer fra Kina og andre land tyder på at barn ikke er en viktig gruppe for smittespredning av koronaviruset. Det betyr ikke at de ikke kan overføre smitte til andre, men at det er få barn som er blitt smittet ved denne epidemien, og at de har hatt liten betydning for videre smitte. I Sverige hvor barnehager og barneskoler har holdt åpne, har det ikke vært oppdaget utbrudd av symptomgivende sykdom i disse gruppene.

 

Universiteter og høyskoler

 • De fysiske lokalene på fagskoler, høyskoler og universiteter skal åpnes for en liten gruppe studenter og ansatte fra mandag 27.april.
 • Vi prioriterer studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er avhengig av å bruke utstyr og infrastruktur på campus og som etter planen skal fullføre denne våren. Forutsetningen er at smittevernfaglige hensyn blir ivaretatt.
 • Åpningen gjelder bare for de i utøvende musikk og kunstfag, media og designfag, matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag og helsefag som trenger tilgang til øvingslokaler, laboratorier og ferdighetsrom. Totalt vil det omfatte opp mot 16 000 studenter i høyere utdanning, opptil 600 stipendiater og opptil 12 000 fagskolestudenter.

 

Gjenåpning av andre virksomheter

 • Virksomheter hvor det er en-til-en-kontakt, kan holde åpent hvis krav om smitteverntiltak følges.
 • Helsepersonell som fysioterapeuter, psykologer og andre kan fra 20. april møte pasientene sine ansikt til ansikt – under én forutsetning: Det må være en bransjestandard for smittevern på plass. Den skal lages av FHI i samarbeid profesjonsforeningene.  
 • Det samme skal gjelde for frisør, kroppspleie og liknende. De kan åpne når covid-19 forskriften § 14 (lovdata.no) er endret, og det er en bransjestandard for smittevern på plass. Dette vil senest være på plass 27. april.

 

Kultur- og idrettsarrangementer

 • Forbudet for kultur- og idrettsarrangementer og andre arrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, vil gjelde frem til 15. juni. Det skal da gjøres en ny vurdering. Innen 1. mai vil regjeringen ta stilling til store arrangementer i sommer.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
   

Helsetjenesten

 • Vi vil fortsette å bygge opp kapasitet i helsetjenesten for å kunne håndtere et stort antall pasienter – spesielt pasienter med behov for intensivbehandling.
 • Vi skal ikke bare sørge for behandling for dem som blir syke som en følge av koronaviruset. Vi skal også sørge for at de som har kreft, kroniske lidelser eller blir utsatt for ulykker får den behandling de trenger.
 • Mange sykehus har måttet utsette planlagt behandling for å bygge opp kapasitet og forberede seg på mange syke pasienter med Covid-19.
 • Også helse- og omsorgstjenesten i kommunene ruster opp for å ta vare på covid-19-pasienter.
 • Sykehusene kan nå planlegge for mer normal drift og mer planlagt behandling der det er mulig. Også kommunene kan begynne arbeidet med å gjenopprette mer normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.

 

Alternativt oppholdssted

 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering, har et tilbud om å alternativt oppholdssted dersom bovilkår eller familiesituasjon gjør det vanskelig med isolering hjemme. Det kan være hotell eller annet sted anvist av kommunen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helsedirektoratet fikk 27. mars 2020 følgende oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet:

Senest lørdag 4. april kl. 16.00 skal Helsedirektoratet gi en anbefaling til HOD om tiltak mot utbruddet av koronavirus i Norge etter 13. april. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet og de regionale helseforetakene. Folkehelseinstituttet skal innen klokken 16.00 fredag 3. april gi sin rapport med evaluering og råd om justerte tiltak til Helsedirektoratet med kopi til HOD. Helsedirektoratets anbefalinger skal bl.a. bygge på følgende kunnskapsgrunnlag:

 • Siste oppdatert risiko, prognose og respons om Covid 19 epidemien fra Folkehelseinstituttet.
 • En vurdering av effekt av tiltakene samlet og enkeltvis i Norge, og oppdatert kunnskapsgrunnlag basert på erfaringer fra andre land.
 • Råd fra ekspertgruppe for samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak mv. Covid 19.
 • Tiltak for beskyttelse av personer i særlig risiko, jf. svar på oppdrag levert HOD 25.03.
 • Anbefalingene fra ekspertgruppen ledet av Kunnskapsdepartementet om mulighet for gradvis åpning av skoler og barnehager
 • En vurdering av muligheten for ytterligere å skalere opp helse- og omsorgstjenestens mulighet til å takle en topp, jf. FHIs prognoser for topp.
 • En vurdering av konsekvensene av innførte tiltak på helse- og omsorgstjenestens, herunder kommunale tjenesters, evne til å drive forsvarlige helse- og omsorgstjenester også utover behandling og ivaretakelse av pasienter og brukere med Covid 19.
 • Ev. andre samfunnsmessige konsekvenser av tiltak (demokrati, sårbarhet, andre helsekonsekvenser, fordeling mv) 
 • Muligheten for at dagens tiltak erstattes av en mer aggressiv test-, sporings og isoleringsstrategi, jf. oppdrag gitt til Helsedirektoratet med utvidet frist til onsdag 1.april, og ev. angivelse for tidspunkt for når det er praktisk mulig å endre tiltak fremover basert på en slik strategi. 

Last ned Helsedirektoratets rapport

Følgende mandater ble gitt for de rapportene:

o     Siste oppdatert risiko, prognose og respons om Covid 19 epidemien fra Folkehelseinstituttet.

Last ned rapporten fra FHI

 • Rapport samfunnsøkonomiske analyser: Finansministeren og helse- og omsorgsministeren har samarbeidet om å etablere en ekspertgruppe som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak knyttet til Covid-19. Gruppen hadde som mandat å vurdere samfunnsøkonomiske effekter av smitteverntiltak. Det skal utredes hvordan de negative økonomiske konsekvensene av gjeldende smitteverntiltak kan reduseres ved bedre målretting av tiltakene.

Last ned rapporten om samfunnsøkonomiske analyser

 

 • Rapport om barn og unge: Ekspertutvalget, ledet av Kunnskapsdepartementet, fikk mandat til å gjøre vurderinger av tiltak knyttet til barnehage og skole og de konsekvenser disse tiltakene har både for barn og unge (inkludert sårbare grupper, barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner – og andre) og for smittevernet (dvs bidraget til å slå ned og holde smitten nede over tid).

Last ned rapporten om barn og unge

Underrapporter:

Fylkesmennenes rapportering av konsekvensene av stengte barnehager og skoler

Presentasjon rapport ekspertgruppe

-Tiltakspakken vi igangsatte mot Covid-19 den 12. mars har vært effektiv. Smittespredningstallet er nå nede på 0,7. Det er derfor Helsedirektoratets anbefaling, basert på innspill vi har innhentet, at vi gradvis kan åpne opp samfunnet på en måte som er kontrollert og samordnet slik at smitten ikke vil få en ny oppblomstring, sier Bjørn Guldvog.

-Hvis smittepresset øker, vil det kunne være nødvendig å gjeninnføre strengere tiltak, sier Guldvog.

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold