Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjon til helsepersonell om utenlandsreiser

Først publisert: 25.03.2020 Sist faglig oppdatert: 25.03.2020

Helsemyndighetene har fattet vedtak som forbyr helsepersonell som har pasientkontakt, å reise utenlands.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Gammel nyhetssak

Denne nyhetssaken kan inneholde utdatert informasjon.

Se Helsedirektoratets koronavirus-temaside for gjeldende anbefalinger, beslutninger og nye veiledere.

Dette er fordi helsepersonell har en sentral rolle i å begrense at smitte med koronavirus sprer seg, og fordi vi er avhengige av å ha helsepersonell tilgjengelig, dersom vi kommer i en situasjon der de må beordres i arbeid.

 • Helsepersonell som driver pasientbehandling har forbud mot å reise ut av Norge.
 • Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.
 • Forbudet gjelder ut april 2020 og kan bli forlenget.
 • Forbudet gjelder ikke helsepersonell som pendler mellom jobb i Norge og bopel i Sverige. Disse kan bevege seg mellom de to landene for å kunne utføre sitt arbeid, forutsatt at kollektive transportmidler ikke benyttes.

Dispensasjon

Helsepersonell kan i særlige tilfeller søke om dispensasjon fra utreiseforbudet.

Søknaden må være begrunnet i at reise er nødvendig ut fra kritiske helse- eller samfunnsmessige forhold eller tungtveiende personlige forhold som alvorlig sykdom i nær familie.

Søknad om dispensasjon skal sendes fra virksomhetsleder til Helsedirektoratet på e-post godkjenning@helsedir.no  

Studenter

Medisinstudenter som studerer ved et utenlandsk universitet, og som må reise til studielandet for å få avlagt eksamen/avslutte studier, kan få innvilget dispensasjon fra utreiseforbudet.

I søknaden må studenten opplyse om følgende:

 • Studieland
 • Universitet
 • Eksamensdato

I tillegg må studenten vedlegge bekreftelse fra arbeidsgiver. Dette er nødvendig fordi utreiseforbudet bare gjelder personell som jobber med pasientbehandling, det vil si som er i et tjenesteforhold.

Studenter som har et avsluttet arbeidsforhold (utløpt kontrakt) trenger ikke å søke om dispensasjon.

Eksempel på bekreftelse fra arbeidsgiver/avdelingsleder/enhetsleder:

Jeg bekrefter at xxx studerer medisin ved xxx i xxx ved siden av å ha rammeavtale i 0 % stilling som ekstravakt (pleiemedhjelper) ved xxx.

Studenter skal merke søknaden med  «Søknad om dispensasjon fra utreiseforbudet for helsefaglig student».

Karantene

Alle som ankommer Norge skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst. Det gjelder også helsepersonell.

 • En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås.
 • Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.

Unntak fra karanteneplikt

Personer som krysser grensene mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge når de reiser til og fra arbeid, og når de er i arbeid har ikke karanteneplikt.

 • Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid.
 • Helsepersonell som har dispensasjon fra utreiseforbudet faller inn under gruppen som ut fra å ha kritiske samfunnsfunksjoner, kan få unntak fra karanteneplikt.

Virksomhetsledelsen avgjør

Det er virksomhetsledelsen i virksomheten hvor helsepersonellet er ansatt som avgjør unntak fra karanteneplikten.

For personell som arbeider i privat virksomhet, og som i henhold til lov eller avtale tilbyr helsetjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten, skal avgjørelsen tas av den virksomhet man har et tjenesteforhold til.

Dokumentasjon ved innreise til Norge

Helsepersonell som har tillatelse til å reise ut av landet under utreiseforbudet, må ved innreise til Norge fremlegge dokumentasjon fra virksomhetsleder på at de er unntatt fra karanteneplikt.

Helsepersonellet må i tillegg fremvise gyldig legitimasjon.

Smittevernrutiner

For helsepersonell gjelder basale smittevernrutiner som skal beskytte helsepersonellet mot smitte og forebygge smitte av pasienter.

Rutinene er utarbeidet for arbeid i helseinstitusjoner, men gjelder også i resten av helsetjenesten. Det er også viktig å overholde disse rutinene ved utenlandsreise i en pandemisituasjon.

Smittevernrutinene finnes på Folkehelseinstituttets internettside

Abonner på nytt eller oppdatert innhold