Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fastlegene skriver ut mindre bredspektret antibiotika

Først publisert: 25.06.2020 Sist faglig oppdatert: 25.06.2020

Fastlegene skriver ut stadig mindre bredspektret antibiotika mot luftveisinfeksjoner, flere personer med demens får tilbud om dagaktivitet i kommunene og flere langtidsbeboere på sykehjem får gjennomgang av sin legemiddelbruk. Men fortsatt er det stor variasjon mellom kommunene i mange av resultatene.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Foto: Mostphotos

Dette er noen av funnene i Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten (NKI) som Helsedirektoratet publiserer 25. juni.

NKI består i dag av 174 indikatorer, som viser kvalitet på statlige og kommunale helse- og omsorgstjenester. Resultatene som publiseres 25. juni inneholder oppdaterte tall på 29 kvalitetsindikatorer innen temaene antibiotikabruk, tannhelse og kommunale helse- og omsorgstjenester.

-Vi må bruke antibiotika bare når det trengs, og vi må velge antibiotika som i så liten grad som mulig bidrar til antibiotikaresistens. Jeg vil gi ros til fastleger for arbeidet som gjøres med å redusere bruken av antibiotika, sier divisjonsdirektør Helen Brandstorp i Helsedirektoratet.

Det er tidligere vist at leger som har deltatt i kvalitetsforbedringsprosjektet til Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har hatt mye større reduksjon i forskrivning enn leger som ikke har deltatt. 

-Vi må fortsette med kvalitetsforbedring og informasjonstiltak for å få ned bruken, og vi må sikre at det brukes riktig type antibiotika i de tilfellene hvor antibiotika trengs, sier Brandstorp.

Antibiotikasenteret for primærmedisin tilbyr fastlegene individuelle forskrivingsrapporter, som viser hvordan legen forskriver, sammenlignet med legens etterutdanningsgruppe, kommune, fylke og hele Norge. Rapportene inneholder blant annet de samme kvalitetsindikatorene, som de som nå publiseres på kommunenivå.

Nedgang i forskriving av bredspektret antibiotika

I 2019 utgjorde fenoksymetylpenicillin halvparten av alle resepter skrevet ut av fastleger og legevakt på antibiotika mot luftveissykdommer. Fenoksymetylpenicillin er et smalspektret antibiotikum, og bidrar i mindre grad til resistensutvikling enn det andre typer antibiotika gjør. Det er derfor et mål at andelen fenoksymetylpenicillin øker.

For innbyggere i alderen 10-79 år har andelen fenoksymetylpenicillin økt gradvis fra 41,9 prosent i 2012, 49,6 prosent i 2018, til 50,4 prosent i 2019.

Også forskrivning av luftveisantibiotika til barn går i samme positive retning. I 2019 var fenoksymetylpenicillin skrevet ut i 65,2 prosent av resepter for luftveisantibiotika til barn 0-9 år. Andelen har økt fra 50,1 prosent i 2012 (og 61,8 prosent i 2018).

I de store kommunene var utskrivningspraksisen rundt landsgjennomsnittet, mens det er større variasjon i resten av kommunene.

Flere med dagaktivitetstilbud i 2019

Det har vært en satsning innen demensområdet for å ruste kommunene i å møte utfordringer med et aldrende samfunn. Fra 1.1.2020 fikk kommunene en lovfestet plikt til å tilby dagaktiviteter til personer med demens.

I 2019 var det en økning i andel personer med registrert demens som fikk kommunale vedtak om dagaktivitetstilbud. Av rundt 23 500 personer med registrert demensdiagnose, hadde 30 prosent vedtak om dagaktivitetstilbud i 2019. I 2018 var andelen på 28,8 prosent.

Støttekontakt kan være et annet aktiviseringstilbud. I 2019 hadde 13,1 prosent av personer med demens vedtak om støttekontakt.

Aktivisering er også viktig for personer med utviklingshemming. I 2019 hadde 33,9 prosent av denne brukergruppen vedtak om dagaktivitetstilbud. I 2018 var andelen på 33,4 prosent.

Legemiddelgjennomgang i sykehjem

Etter forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp skal sykehjem sørge for legemiddelgjennomgang når de kommer inn til sykehjem, minst en gang årlig, og ved behov. Tallene for 2019, viser at stadig flere har fått legemiddelgjennomgang siste 12 måneder. Andelen ligger nå på 57,7 prosent, som er en økning fra 54,6 prosent i 2018.

Resultatene viser imidlertid fortsatt stor variasjon både mellom og innad i fylkene. Flere fylker har et gjennomsnitt på under 50 prosent, mens i Oslo var andelen på 90,1 prosent. Det er også stor spredning mellom kommunene. Indikatoren er avhengig av at kommunene registrerer opplysninger om legemiddelgjennomgang når dette er foretatt av sykehjemslegen. Slik vil Kommunalt pasient- og brukerregister kunne inneholde korrekte data.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold