Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefaling om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Først publisert: 27.05.2020 Sist faglig oppdatert: 29.05.2020

Det må legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner så langt det er mulig under covid-19. Besøkene vurderes og avtales i forkant.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

 

Veileder besøk institusjon.jpg
Helsedirektoratet har laget anbefalingene om hvordan helse- og omsorgsinstitusjoner kan tilrettelegge for besøk under covid-19-epidemien og Folkehelseinstituttet har utarbeidet de konkrete rådene for hvordan smittevernet skal ivaretas. Foto: Mostphotos

Det kommer frem i en ny anbefaling fra Helsedirektoratet om hvordan helse- og omsorgsinstitusjoner kan tilrettelegge for besøk under covid-19-epidemien.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet de konkrete rådene for hvordan smittevernet skal ivaretas.

Pasientens ønsker og behov for besøk bør kartlegges og vurderes ut fra forhold som hvor alvorlig syk vedkommende er, forventet levetid, eventuelle kommunikasjonsvansker, behov for nærhet og omsorg og lengden på institusjonsoppholdet.

Det er særlig viktig å legge til rette for besøk for pårørende til kritisk syke eller døende, pasienter med langvarige opphold i institusjon, når pasient eller pårørende er barn eller for en partner forbindelse med fødsel og barselstid.

Anbefalinger for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering. 

  • Den generelle anbefalingen om å legge til rette for besøk gjelder for både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I tillegg er det laget anbefalinger knyttet til besøk som bare gjelder den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
  • Den enkelte virksomhet, kommune eller helseforetak har ansvar for å vurdere hvilke besøk som kan gjennomføres og hvordan det kan gjøres forsvarlig i ulike faser av covid-19-epidemien. 
  • Besøkene skal det skje i tråd med Folkehelseinstituttets smittevernråd om besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner
  • Det må føres besøksprotokoll i tilfelle det blir behov for smittesporing. 

Anbefalinger for kommunal helse- og omsorgstjeneste

De videre anbefalingene gjelder for kommunal helse- og omsorgstjeneste:

Råd for gjennomføring av besøk

  • Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må vurdere behov for besøk opp mot smitterisiko under covid-19-epidemien 
  • Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må ha rutiner for praktisk gjennomføring av besøk under covid-19-epidemien, slik at besøket gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernfaglige råd

Pasienter kan gå utendørs

Pasienter og beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner kan i utgangspunktet bevege seg fritt utendørs, også utenfor institusjonsområdet, med mindre det er fattet et tvangsvedtak med restriksjoner på utgang.

Institusjonen må derfor legge til rette for at pasienter og beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner kan gå utendørs samtidig som smittevernhensyn  ivaretas.

Pasienter kan motta gaver

Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør legge til rette for at pårørende kan gi gaver til pasienter eller brukere under covid-19-epidemien. Det trengs bare å følge generelle råd for håndhygiene. 

Gjenåpning av dagtilbud

Kommunen må, så langt det er mulig, sørge for å gjenåpne dagtilbud som er blitt stengt under covid-19-epidemien. Dette må skje på en måte som ivaretar smittevernet, om nødvendig må åpningen skje gradvis. Se FHIs smittevernråd ved dagaktivitetstilbud

Tiltak mot sosial isolering

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten må iverksette tiltak som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av sosial isolasjon for tjenestemottakerne.

Det bør aktivt legges til rette for kontakt mellom pasienter og pårørende gjennom eksempelvis sosiale medier eller video hvis fysisk kontakt er begrenset på grunn av smittevernhensyn.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har utarbeidet en kvikk-guide for å ta i bruk  videokommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten. Lenke til guiden og erfaringer fra norske kommuner

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har også gode tiltak for sosial kontakt på sine koronanettsider. 

På grunn av koronasituasjonen er det opprettet en egen tilskuddsordning for aktivitet og sosial kontakt for personer som omfattes av sosial isolering i helse- og omsorgsinstitusjoner eller i boliger med heldøgns bemanning.

Tjenester fra eksterne

Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må vurdere smitterisikoen ved tjenester som gis av eksterne opp mot hvor nødvendige disse tjenestene er i ulike faser av covid-19-epidemien. Hvis eksterne tjenesteytere tilbyr tjenester, må det skje i tråd med Folkehelseinstituttets smittevernråd 

For fotterapeuter, fysioterapeuter og lignende gjelder smittevernfaglige føringer for helsevirksomheter med én-til-én-kontakt i tillegg til institusjonens egne smittevernrutiner

Frisørvirksomhet og lignende må gjennomføres i tråd med smittevernfaglige føringer for virksomheter med én-til-én-kontakt 

Opplæring av helsepersonell

Helsepersonell må få grunnleggende opplæring og instruksjon om tiltak for å hindre smitte i forbindelse med besøk.

Helsedirektoratets samling av opplæringsressurser for covid-19 

Informasjon til pasienter

Personell i kommunal helse- og omsorgstjeneste bør særlig gi god informasjon til pasienter og pårørende under covid-19-epidemien, slik at de forstår bakgrunnen for besøksrestriksjonene og hvilke individuelle vurderinger som er lagt til grunn. Dette gjelder spesielt de som rammes av strenge smittevernrutiner, reduserte tilbud eller andre ting som kan gi belastning og usikkerhet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold