x(KLADD) Influensavaksinering av helsepersonell

Helsepersonell bør vaksinere seg mot influensa både for å beskytte seg selv, og for å hindre smitte til pasientene.

WHO anbefaler at vaksinasjonsdekningen mot influensa blant helsepersonell bør være minst 75%. I 2016-2017 lå vaksinedekningen på 17% i Norge.

Arbeidsgiver har ansvar for å følge opp og legge til rette for vaksinasjon av helsepersonell.

Hvem skal vaksineres?

Alt helsepersonell som har kontakt med pasienter bør vaksinere seg.

Begrunnelsene for de norske vaksineanbefalingene er å beskytte den som tar vaksinen. Anbefalingene om vaksinasjon av helsepersonell har i tillegg som formål å beskytte pasientene. Det er dokumentert at helsepersonell ved influensautbrudd på sykehus og i andre helseinstitusjoner kan bidra til smittespredning.

Helsepersonell har en høyere risiko for å få influensa enn andre som ikke arbeider i helsesektoren, men infeksjonen har ofte et mildt eller asymptomatisk forløp. Helsepersonell kan dermed smitte pasienter, kollegaer og egen familie uten selv å være klar over at de er smitteførende.

Mange pasienter har nedsatt immunforsvar og redusert beskyttelse av influensavaksinen. For å oppnå tilstrekkelig beskyttelse, er det derfor nødvendig ikke å bare vaksinere pasientene, men også helsepersonell.  

Pasientgrupper som er særskilt utsatt ved influensasmitte

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester).
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Alle fra og med fylte 65 år

Barn og voksne med: 

 • diabetes, type 1 og 2,
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Les mer om risikopasienter (FHI.no)

Helsepersonell som arbeider med spesielt sårbare pasienter

Helsepersonell som arbeider på intensivavdelinger og med pasienter med sterkt nedsatt immunforsvar skal som hovedregel være vaksinert mot influensa. Arbeidsgivere bør følge opp helsepersonell som arbeider med enkelte sårbare pasientgrupper for å sikre vaksinasjon.  

Dersom personell som arbeider med denne type pasienter motsetter seg å ta vaksinen, skal arbeidsgiver gjøre en individuell risikovurdering om det er i tråd med forsvarlighetskravet å la vedkommende fortsette, eller om helsearbeideren må omplasseres under influensasesongen.  

Praktiske tips for gjennomføring av influensavaksinering

Kombinasjonen av ulike tiltak har vist seg å ha størst effekt for å øke vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell. Utdannings- eller kampanjetiltak i hele virksomheten, ledelsesforankring og enkel tilgang til vaksinen er viktige suksessfaktorer.

 • Bestill influensavaksiner i god tid før sesongen.
 • Sikre at kunnskap om influensa og vaksinering når de ansatte. Ha oppdatert informasjon om influensa på intranett og andre kanaler.
 • Ledere på alle nivåer bør fremme viktigheten av influensavaksine og oppfordre alle ansatte til å vaksinere seg
 • Finn en god arena for å tilby vaksinasjon, og sett opp flere tidspunkt for vaksinering. Gjennomfør gjerne vaksinering lokalt i kliniske avdelinger, i tilknytning til avdelingsmøter, lunsj eller lignende
 • Informer i god tid og flere steder om tidspunkt og sted for vaksinering. Bruk gjerne materiale (plakater og postere) fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet
 • Fremhev lokale rollemodeller og fagpersoner med gode resultater i internkommunikasjon. 

Informasjonsmateriale og aktuelle linker

Haukeland sykehus har i mange år kjørt kampanjen "Smittefritt". I sesongen 2017-2018 oppnådde de en vaksinasjonsdekning på 65%. Se deres "myter og fakta" om influensavaksine. 

Les også om arbeidet på Oslo Universitetssykehus: Sykepleien - om vaksinasjonsdekning på OUS

Bestilling av vaksine

Folkehelseinstituttet har ansvaret for innkjøp og distribusjon av influensavaksine, og sender ut vaksiner basert på forhåndsbestillinger fra kommuner og helseforetak.

Vaksinene blir sendt ut i løpet av høsten til kommunene og helseforetakene, som fordeler forsendelsene videre til vaksinasjonsstedene.

Om fristen for forhåndsbestilling er utløpt så er det mulig å etterbestille vaksiner fra Folkehelseinstituttet. Etterbestillinger skal gjøres samlet for hver kommune og hvert foretak. De etterbestilte dosene vil bli sendt ut etter at hovedutsendingen er ferdig i oktober.

Vaksinering er meldepliktig til Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Beskrivelse av hvordan man melder vaksinering til SYSVAK kan man finne påFolkehelseinstituttets nettsider. 

Arbeidsgivers rolle

Arbeidsgiver har ansvar for å følge opp og legge til rette for vaksinasjon.

Enkel tilgang på gratis vaksine og vaksinasjon øker vaksinasjonsdekningen. Arbeidsgiver skal sørge for at personell som kan utsettes for smitte i arbeidssituasjonen får informasjon om influensavaksinen. Arbeidsgiver skal også dekke utgiftene ved vaksinasjon, og ha skriftlige retningslinjer for veiledning i smitteprofylakse og vaksinasjon.

Influensavaksine til helsepersonell omfattes av influensavaksinasjonsprogrammet på lik linje som de medisinske risikogruppene 

Først publisert: 02.11.2020 Sist faglig oppdatert: 02.11.2020