Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppfølging etter rusmiddeloverdose (Rusbehandling, pakkeforløp)

Høringsmøte

Helsedirektoratet inviterer til digitalt høringsmøte om Pakkeforløp for oppfølging etter rusmiddeloverdose 21. oktober 2020

Høringsutkast

Her finner du høringsutkast av kapittel 1 «Oppfølging etter rusmiddeloverdose».

Høringsinnspill

Vennligst send høringssvar via vedlagte skjema for høringsinnspill (DOCX).

Vi ønsker innspill på kapittel 1 «Oppfølging etter rusmiddeloverdose» i sin helhet. Det er ikke nødvendig å gi innspill på de øvrige kapitler i Pakkeforløp rusbehandling (TSB). I tillegg ber vi spesielt om tilbakemeldinger/innspill på følgende punkter:

 • Plassering i Pakkeforløp rusbehandling (TSB)
  • Alternativ 1: Nytt kapittel 1
  • Alternativ 2: Nytt kapittel 4
 • Anbefaling om fritak til krav om egenandel, se eget punkt under Aktiviteter og tiltak fra tjenesteytere, Systemnivå:
  • Det bør vurderes fritak til krav om egenandel i oppfølgingen etter overdose. Erfaringsmessig har mange pasienter med rusmiddelproblemer også økonomiske vansker, og takker nei til videre behandling hvis det innebærer egenandel. Da en overdose både er akutt alvorlig og ofte et symptom på forverring av en kronisk tilstand, er det viktig at ikke økonomiske hindringer står i veien for videre behandling og hjelp.
 • Koordinatorrollen, se eget punkt under Aktiviteter og tiltak fra tjenesteytere, Systemnivå:
  • Ledelsen i helseforetaket har ansvar for å koordinere dette pakkeforløpskapitlet i sin organisasjon. Samarbeid mellom klinikker internt i foretaket vil måtte styrkes. Dette er et lederansvar på høyeste nivå. Forløpskoordinatorrollen i dette kapitlet er derfor på systemnivå, og ikke på individnivå. Funksjonen må legges på høyeste nivå for å sikre kontinuitet i forløpet.
 • Koding etter rusmiddeloverdose:
  • Det innføres ingen nye koder og kodeansvarlige gjennom dette kapittelet. Pakkeforløpskoordinator på systemnivå har likevel et ansvar for at denne delen av pakkeforløpet blir evaluert , og at utviklingen blant annet monitoreres i forhold til tilgjengelig overdosestatistikk.

Høringsbrev

Pakkeforløp for oppfølging etter rusmiddeloverdose foreslås som et nytt kapittel i Pakkeforløp rusbehandling (TSB), og ikke som et eget pakkeforløp innen psykisk helse og rus. Kapitlet vil være et normerende produkt på linje med resten av Pakkeforløp rusbehandling (TSB). Det skal bidra til økt bruker- og pårørendemedvirkning, bedre samarbeid mellom tjenestene, og sikre overgangen mellom akuttbehandling og videre behandlingsforløp.

Det foreslås også at Pakkeforløp rusbehandling (TSB) endrer navn til Pakkeforløp rus- og avhengighetsbehandling. Begrunnelsen er at dette vil gi bedre samsvar mellom tittel og definisjon/startpunkt i pakkeforløpet.

Pakkeforløpskapitlet beskriver hvordan helsehjelpen som tilbys overdosepasienter er organisert. Målet er at pasientene opplever et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp i tråd med anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler. Utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering skal ikke forsinkes uten grunn. Det er også et mål med pakkeforløpskapitlet at alle som har hatt overdose får vurdering og hjelp fra personell med rusfaglig kompetanse. Dette skal være en del av den øyeblikkelige hjelpen. Det vil si at alle som arbeider i helse- og omsorgstjenesten, må anerkjenne at overdoser både er akutt alvorlig, og ofte et symptom på forverring av en kronisk tilstand. Pakkeforløpskapitlet skal bidra til å sikre dialogen mellom de ulike delene av spesialisthelsetjenesten og samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Høringsinstanser

Høringsinstanser – Oppfølging etter rusmiddeloverdose – Rusbehandling, pakkeforløp (PDF)

Kontakt

stian.haugen@helsedir.no

Først publisert: 10.07.2020 Sist faglig oppdatert: 08.10.2020 Se tidligere versjoner