Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: ikke avklart

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ønsker alle typer innspill, tilbakemeldinger og forbedringsforslag som kan gjøre nytteverdien av veilederen best mulig.

Vennligst send høringssvar via dette tilbakemeldingsskjemaet (docx).

Tilbakemeldingsskjemaet sendes på e-post til: postmottak@helsedir.no.
Referanse «20/32995: Innspill høring – Nasjonal veileder – Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming».

Høringsutkast

Her finner du Nasjonal veileder – Gode helse- og omsorgstjenester til personer (høringsutkast).

Det er mulig å skrive ut høringsutkastet og lagre det som PDF.

Høringsbrev

Bakgrunn

Flere rapporter de senere årene har pekt på utfordringer og mangler i helse- og omsorgstjenestetilbudet til personer med utviklingshemming og deres familier og pårørende. Dette har konsekvenser for livskvalitet og helsen til personer med utviklingshemming og deres familie og pårørende.

Formålet med veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming" er å bidra til gode tjenester til denne gruppen. Formålet er å bidra til kunnskapsbasert praksis, riktige prioriteringer, god samhandling og redusert uønsket variasjon i kommunene.

Målgrupper

Målgrupper for veilederen er:

 • mennesker med utviklingshemming og deres familie og pårørende
 • ledere, fagansvarlige og andre beslutningstakere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen
 • ansatte i helse- og omsorgstjenestene i kommunen som kommer i kontakt med personer med utviklingshemming og deres pårørende, inkludert fastlegetjenesten og psykologtjenesten
 • ansatte i den offentlige tannhelsetjenesten
 • elever og studenter innenfor helse- og sosialutdanningene

Andre som kan ha nytte av veilederen:

 • verger, interesseorganisasjoner
 • habiliteringstjenesten, psykisk helsevern og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • barnehage, skole og NAV

Innhold

Veilederen beskriver krav og anbefalinger innenfor de områdene der utfordringene i helse- og omsorgstjenestene antas å være størst.

Veilederen gir anbefalinger om:

 • samarbeid og kompetanse
 • personsentrerte og tilrettelagte tjenester
 • livsfaser og overganger
 • habilitering og bistand i hverdagen
 • helseoppfølging
 • samarbeid med familie, pårørende og verge
 • dokumentasjon og taushetsplikt

Veilederen er avgrenset mot temaet tvang og makt, med unntak av forebyggingsplikten. Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og detaljert beskrevet i rundskriv IS 10/2015.

Veilederen er avgrenset mot saksbehandling i kommunen. Dette behandles i Veileder om saksbehandling i helse- og omsorgstjenestene, IS-2442, som forutsettes fulgt.

Høringsinstanser

Høringen er offentlig og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill. Listen er ikke uttømmende.

Vi ber høringsinstansene involvere underliggende etater ved behov. Kommunene oppfordres til å involvere koordinerende enhet, kommunalt råd for funksjonshemmede og eventuelle brukerråd for personer med utviklingshemming.

Stat og kommune

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Fylkeskommuner
 • Fylkesmenn
 • Helseforetak
 • Kommuner
 • Poliklinikk i psykisk helsevern for utviklingshemmede (PPU), Helse Fonna
 • Psykiatrisk innsatsteam, Nordlandssykehuset
 • Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (OUS)
 • Regional enhet for psykiatri, utviklingshemming og autisme (RPUA)
 • Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Brøset, St. Olav
 • Statlig pedagogisk tjeneste, Statsped
 • Statens helsetilsyn
 • Seksjon utviklingshemming og autisme, Blakstad
 • Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
 • Utdanningsdirektoratet

Fagforeninger

 • Den norske legeforening, herunder
  Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
 • Den norske tannlegeforening
 • Ergoterapeutene Fysioterapiforbundet
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen FO
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening
 • Norsk adferdsanalytisk forening (NAFO)
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Tannpleierforening
 • NFSS-nettverk: funksjonshemmede, seksualitet og samliv
 • Vernepleierforbundet i Delta

Organisasjoner og ombud

 • Autismeforeningen i Norge
 • Fagrådet innen rusfeltet i Norge
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)
 • KS (Kommunenes sentralforbund)
 • Landets pasient- og brukerombud
 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
 • Norsk nettverk for Downs syndrom
 • Pårørendealliansen
 • SAFO, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Stiftelsen SOR
 • Ups and downs, Norske støtteforeninger for foreldre til barn med Down syndrom
 • Unge funksjonshemmede

Kompetansesentre

 • Kompetansesenter rus - region Oslo
 • Kompetansesenter rus - region sør
 • Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
 • Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
 • Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse
 • Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (aktiv ung)
 • Nasjonal kompetansetjeneste om aldring og helse
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Sosial- og helsefaglige utdanninger

 • Universiteter
 • Høyskoler

Kontakt

Therese.Opsahl.Holte@helsedir.no

Først publisert: 20.08.2020 Sist faglig oppdatert: 20.08.2020 Se tidligere versjoner