Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal veileder for vanedannende legemidler

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 15. januar 2021

Høringsinnspill

Høringsfristen er nå utløpt. 

Høringsutkast

Her finner du Nasjonal veileder for vanedannende legemidler (høringsutkast).

Det er mulig å skrive ut høringsutkastet og lagre det som PDF. 

Høringsbrev

Nasjonale faglige anbefalinger og veiledninger har til hensikt å:

 • hindre uønsket variasjon og sikre god kvalitet i tjenesten
 • sikre riktige prioriteringer i tjenesten
 • løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp

Veilederen er skrevet i elektronisk format. Dette innebærer at anbefalingene med utdypende merknader presenteres først, deretter praktisk informasjon og begrunnelse.

Bakgrunn

Vanedannende legemidler som benzodiazepiner, benzodiazepinlignende hypnotika og opioider brukes i behandlingen av pasienter med både somatiske lidelser, psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer og avhengighet. Mange av disse pasientene har betydelig symptomtrykk. Brukt på indikasjon og anbefalt måte kan disse være til stor nytte for pasientene. Imidlertid kan vanedannende legemidler brukt utenfor anbefalingene føre til skadelig bruk, avhengighetssyndrom eller til ulovlige formål som bruk i rusøyemed, da ofte i kombinasjon med andre rusmidler. De medisinske vurderinger rundt ordinering av vanedannende legemidler kan derfor være vanskelige og preget av dilemmaer.

Utarbeidelsen av denne veilederen har tatt utgangspunkt i og erstatter Nasjonal veileder for vanedannende legemidler - rekvirering og forsvarlighet (IS-2014) og Nasjonal veileder for bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077) som ble utgitt i 2014.

Formål

Hensikten med veilederen er å bidra til forsvarlig ordinering av vanedannende legemidler på resept, samt forebygge risikofylt bruk, skadelig bruk eller iatrogent avhengighetssyndrom.

Målgrupper

 • Leger som ordinerer vanedannende legemidler på resept.
 • Annet helsepersonell, pasienter og befolkning.

Innhold

I høringsutkastet er de 21 anbefalingene inndelt i ti kapitler, henholdsvis alternativer til vanedannende legemidler, oppstart, videreføring, iatrogent avhengighetssyndrom, eldre, barn og ungdom, benzodiazepiner og -lignende, opioider, samt roller og ansvar. Anbefalingene er delvis forankret i gjeldende regelverk, preparatomtaler eller oppsummert kunnskap.

Viktige endringer siden forrige utgaver:

 • Én veileder i stedet for to.
 • Kortere og mer poengtert innhold.
 • Tatt ut innhold om for eksempel apotek, meldeplikt, klinisk farmakologi.
 • Tydeliggjøring av spesialisthelsetjenestens ansvar ved utskrivning av pasienter med vanedannende legemidler og ved samarbeid med fastleger.
 • Tydeliggjøring av at opioider kun unntaksvis bør brukes ved langvarige smerter som ikke skyldes kreftsykdom, også ved kreftsykdom som er ferdigbehandlet eller under kontroll.
 • Behov for samarbeid mellom tverrfaglige smerteklinikker og TSB for å bidra til nødvendige medisinske vurderinger og håndtering av pasienter som bruker opioider i høye doser over tid.

Vi ønsker særskilt innspill på veilederen i sin helhet og de enkelte anbefalingene om:

 • Innretning og balansepunkt i de faglige føringene overordnet og de enkelte anbefalingene med hensyn til over- og underbehandling.
 • Relevans.
 • Samarbeid mellom allmennleger og spesialisthelsetjenesten.
 • Arbeidsfordeling og samarbeid mellom tverrfaglige smerteklinikker og TSB.
 • Det er hensiktsmessig å bruke en dosegrense for opioider for henvisning til spesialisthelsetjenesten og hva den eventuelt bør være.
 • Brukervennlighet.

I tillegg ønsker vi tilbakemeldinger på innhold som eventuelt er overflødig og eventuelt mangler.

Vi har et pågående arbeid med Statens legemiddelverk med utarbeidelse av praktiske verktøy og informasjon til pasienter som først blir ferdigstilt til publisering. Disse vil publiseres på Helsedirektoratets nettsider.

Behov for anbefalinger og kunnskapsgrunnlag

Behovet for fortsatt anbefalinger på området er forankret i dialog med målgruppe og eksterne fagpersoner som utarbeidet tidligere versjoner av veilederne. Kunnskapsgrunnlaget har i liten grad endret seg siden 2014.

Tall fra reseptregisteret viser en liten nedgang i andelen brukere som har hentet ut minst en resept på benzodiazepin og -lignende ved søvnvansker fra 2014 til 2018. DDD/bruker i samme periode viser også en liten nedgang.

Totalforbruket av opioider er stabilt i samme periode, det ses imidlertid en økning i bruk av tramadol og oksykontin, samt mindre bruk av kombinasjonslegemiddel kodein og paracetamol. Hva dette skyldes og hvilke konsekvenser det kan ha på sikt er usikkert.

Høringssvar

Her kan du laste ned høringssvarene (komprimert mappe / ZIP) ​​​​​​​

Kontakt

Borge.Larsen@helsedir.no

Først publisert: 28.05.2020 Sist faglig oppdatert: 08.10.2020 Se tidligere versjoner