Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 15. desember 2019

Høringsinnspill

Høringen er avsluttet, og høringsinnspillene er til behandling.

Høringsbrev

Høringsutkastet erstatter veilederen Fra bekymring til handling (IS-1742).

Bakgrunn

Bakgrunnen for oppdraget er Opptrappingsplanen for rusfeltet, Prop. 15 S (2015–2016) hvor det står følgende:

«I et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet og Arbeids og velferdsdirektoratet skal det utarbeides en revidert veileder «fra bekymring til handling». Målet er en kortfattet veileder med kunnskapsbaserte anbefalinger til kommunen for å styrke oppdager- og handlingskompetansen i alle ledd og sektorer. Den vil hovedsakelig innrette seg mot oppdager- og handlingskompetanse overfor barn, unge og foresatte.»

Mål med retningslinjen

Målet med retningslinjen er at anbefalingene styrker oppdager og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen slik at utsatte barn og unge oppdages tidlig og får tilpasset hjelp og oppfølging. Retningslinjen vil ha en allmenn inngangsport, slik at den vil være rettet mot alle barn og unge med mål om å nå utsatte barn og unge.

Nasjonal faglig retningslinje tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge har blitt utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Arbeids og velferdsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

I revisjonsarbeidet har det vært benyttet kunnskapsbasert praksis med deltakelse fra forskning, praksis og brukerfeltet.

Retningslinjen vil inngå i 0-24 samarbeidet med målsetting om å sikre tidlig innsats og god oppfølging til utsatte barn og unge og deres familier.

I høringsutkastet er de syv anbefalingene inndelt i to overordnede deler:

1. Anbefalinger knyttet til kommunens ansvar i tidlig oppdagelse av barn og unge og deres foreldre.

2. Anbefalinger knyttet til ansattes ansvar fra kunnskap til handling i arbeidet med barn og unge og deres foreldre.

I tillegg til innspill på utkast til anbefalinger ønsker vi også forslag til tiltak som bør iverksettes for å sikre at anbefalingen tas i bruk og etterleves i tjenester og sektoren.

Høringsutkast

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge (pdf)

Høringsintanser

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet 
 • Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Landets fylkesmenn
 • Landets kommuner
 • Landets fylkeskommuner

Organisasjoner og ombud

 •  KS
 • Barneombudet
 • Elevorganisasjonen
 • Mental helse ungdom
 • Redd barna
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Forandringsfabrikken

Kompetansesentre

 •  Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP sør/øst)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) 
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord)
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, (RVTS øst
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, (RVTS Vest)
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, (RVTS Nord)
 • RVTS Sør
 • Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt (RVTS midt)
 • Kompetansesenter rus, Nord-Norge
 • Kompetansesenter rus, Midt-Norge
 • Kompetansesenter rus, region vest Stavanger
 • Kompetansesenter rus, region vest Bergen
 • Kompetansesenter rus, region sør
 • Kompetansesenter rus, region øst 
 • Kompetansesenter rus, Oslo
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
 • Læringsmiljøsenteret

Kontakt 

turid.moseid@helsedir.no

Først publisert: 08.02.2021 Se tidligere versjoner