Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 23. juni 2020

Høringsutkast

Vi jobber med å innarbeide høringssvar og ferdigstille retningslinjen. Retningslinjen planlegges publisert 23. juni 2020.

Høringsinnspill

Helsedirektoratet er kjent med uenigheten om hvem som kan og bør gjennomføre utredning og behandling og hva utredning og behandling bør omfatte. Direktoratet ber om konkrete forslag basert på høringsinstansenes erfaringsbaserte kunnskap. Direktoratet ønsker innspill som bidrar til tydelige og gjennomførbare anbefalinger, at pasientene får oppfylt sine rettigheter til helsehjelp og tiltak som sikrer at retningslinjen tas i bruk og etterleves i helsetjenesten.

Høringsinstansene bes om å gi tilbakemelding overordnet på retningslinjen som helhet og de syv enkelte anbefalingene:

 • Er anbefalingen tydelig?
 • Er praktisk informasjon nyttig?
 • Forslag til endringer/forbedringer/tiltak

Høringsfristen er nå utløpt. 

Bakgrunn

Kjønnsinkongruens beskrives som et manglende samsvar mellom det juridiske og sosiale kjønnet eller kjønnskategorien en person ble tildelt ved fødsel, og personens opplevelse av egen kjønnsidentitet. Mange lever gode liv med sin kjønnsinkongruens.

Andre utvikler en kjønnsdysfori med symptomer som psykisk smerte, ubehag eller plager som en følge av manglende samsvar mellom egen kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og det kjønnet som de fikk tildelt ved fødsel. Målsettingen med kjønnsbekreftende behandling er å dempe eller å fjerne dysforien.

Personer som opplever kjønnsdysfori er ingen ensartet gruppe. Personene har beskrevet seg og blitt beskrevet som blant annet transpersoner, transvestitter, transkjønnede, binære, ikke-binære eller som personer som får diagnosen transseksualisme. I 2019 fjernet Verdens helseorganisasjon diagnosen transseksualisme. Mange har opplevd klassifikasjonen og de diagnostiske kriteriene for transseksualisme som stigmatiserende og som en unødig sykeliggjøring av ulike kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk.

Navnet på tilstanden er endret fra «Kjønnsidentitetsforstyrrelse» i ICD-10 til «Kjønnsinkongruens» i ICD-11. Med det anerkjennes et skifte fra å se på kjønnsidentitet som «forstyrret» til å akseptere et mangfold av ulike kjønnsidentiteter og uttrykk som normal variasjon av menneskelig natur. Hele ICD-11 vil implementeres i Norge i løpet av noen år. Det er unntak for «Kjønnsinkongruens» som innføres fra 2020.   

Retningslinjen er utarbeidet for å bidra til

 • pasientene møter et likeverdig og helhetlig helsetjenestetilbud
 • pasientene opplever bedre tilgjengelighet og lavere terskel for å ta kontakt med helsetjenesten 
 • pasientene unngår unødig sykeliggjøring
 • pasientene får helsehjelp på laveste effektive tjenestenivå
 • pasientene opplever tjenestetilbudet som trygt
 • differensiert og desentralisert helsetilbud, involverer alle tjenestenivåer
 • bedre geografisk fordeling av tjenester og mindre variasjon i praksis
 • tverrfaglig tilnærming, brukerinvolvering
 • tjenestene har felles problem- og oppgaveforståelse  

Høringssvar

Her kan du laste ned høringssvar (komprimert mappe/ZIP).

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes de som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill. 

Stat, kommune

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet        
 • Direktoratet for e-helse
 • Fagdirektørene i regionale helseforetak    
 • Fylkesmenn
 • Folkehelseinstituttet        
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF    
 • Helse Vest RHF
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Oslo kommune
 • Pasient- og brukerombud
 • Regionale kunnskapssentre for barn og unge
 • Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør)
 • Referansegruppe for Nasjonal behandlingstjeneste for transseksuelle (NBTS)
 • Statens helsetilsyn    
 • Utdanningsdirektoratet    

Likeperson- interesse og brukerorganisasjoner

 • Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN)
 • Foreldreutvalget for barnehager (FUB)
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • FRI foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Funksjonshemmedes fellesforbund
 • Gender Identity Challenge - Scandinavia (GENID)
 • Harry Benjamin ressurssenter (HBRS)
 • Kommunenes sentralforbund (KS)
 • Mental Helse Ungdom    
 • Norsk forening for barn og unges psykiske helse (NBUP)
 • Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI)
 • Primærmedisinsk verksted (PMV)
 • Rådet for psykisk helse    
 • Skeiv ungdom         
 • Stensveen ressurssenter    

Fag- og interesseforeninger

 • Bredtvedt kompetansesenter    
 • Den norske legeforening, Medisinsk fagavdeling
 • Endokrinologisk forening    
 • Faggruppe for lesbisk- homofil-, bifil- og transhelse
 • Gynekologisk forening    
 • Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
 • Norsk Plastikkirurgisk forening
 • Barnelegeforeningen    
 • Plastikk-kirurgisk forening 
 • Psykiatrisk forening
 • Urologisk forening    
 • Fellesorganisasjonen
 • Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS)
 • Norsk Logopedlag
 • Norsk sykepleierforbund (NSF)    
 • Psykisk helse og rus
 • Helsesykepleiere 
 • Psykologforeningen og psykologfaglig nettverk for seksualitets og kjønnsmangfold    

Høgskoler, universitet, kompetansemiljøer

 • Universitet i Agder (UIA), Grimstad
 • KUN - Senter for kunnskap og likestilling
 • Likestillingssenteret Hamar    
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • Senter for likestilling, Agder    
 • Sex og politikk
 • Høgskolen i Innlandet, sykepleie og relevante videreutdanninger
 • Høgskulen på Vestlandet, sykepleie og relevante videreutdanninger
 • NTNU i Ålesund, sykepleie og relevante videreutdanninger
 • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, medisin, sykepleie og relevante videreutdanninger
 • OsloMet – Storbyuniversitet, sykepleie og relevante videreutdanninger
 • UiT Norges arktiske universitet, medisin, sykepleie og relevante videreutdanninger
 • Universitetet i Stavanger, sykepleie og relevante videreutdanninger
 • Universitetet i Sørøst-Norge, sykepleie og relevante videreutdanninger
 • Universitetet i Oslo, medisin    
 • Universitet i Bergen, medisin    

Private

 • Aviva Helse AS, Oslo       
 • Institutt For Klinisk Sexologi og Terapi AS

Kontakt

Brit Roland: brr@helsedir.no

Først publisert: 27.11.2019 Sist faglig oppdatert: 11.06.2020