Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: ikke avklart

Høringsinnspill

Vennligst gi høringsinnspill i Questback

Høringsfrist:  28. september 2020.

Helsedirektoratet ønsker tilbakemeldinger på retningslinjen som helhet og hver av de 11 anbefalingene. Det er ønskelig med både begrunnelse og forslag til endringer der høringsinstansene har innspill.

Til hver anbefaling ønskes tilbakemelding på følgende:

 • Er anbefalingen tydelig?
 • Er praktisk informasjon nyttig?
 • Forslag til endringer/forbedringer/tiltak

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet til Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak.

  Retningslinjen utgis i elektronisk format, hvor anbefalingene med utdypede merknader presenteres først, deretter praktisk informasjon og begrunnelse.

  Du kan skrive ut høringsutkastet, eller lagre det som PDF. Se lenke nederst på siden.

  Høringsbrev

  Bakgrunn

  Mandatet for denne nasjonale faglige retningslinjen er oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet over Statsbudsjettet 2016, hvor Helsedirektoratet fikk i oppdrag å utarbeide et normerende dokument om helsetjenestetilbud til voksne og barn utsatt for seksuelle overgrep.  Normerende dokument til voksne er vedtatt som en revisjon av veilederen "Overgrepsmottak. Veileder for helsetjenesten" (IS-1457) fra 2007 og foreligger nå i nytt format som Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak.

  Retningslinjen gir anbefalinger om ansvarsforhold, organisering, samhandling og kompetanse for overgrepsmottak. Primær målgruppe for retningslinjen er helseforetak og ledere i overgrepsmottak.

  Det faglige innholdet i veilederen fra 2007 (IS-1457) er kun videreført som generell beskrivelse av det psykososiale, medisinske og rettsmedisinske tilbudet. Detaljert veiledning for undersøkelse, behandling og oppfølging er ikke omtalt, men det vises til andre veiledere, retningslinjer og prosedyrer.

  Formål

  Retningslinjen er utarbeidet for å bidra til at

  • overgrepsutsatte i hele landet møter et likeverdig og helhetlig helsetjenestetilbud
  • overgrepsmottakenes tilbud er tilgjengelig og det er lav terskel for å ta kontakt med helsetjenesten 
  • overgrepsutsatte får helsehjelp av høy kvalitet, uavhengig av hvor i landet de bor
  • det rettsmedisinske tilbudet ved alle overgrepsmottak er av høy kvalitet
  • det er rutiner for samarbeid med relevante tjenester som sikrer felles problem- og oppgaveforståelse  
  • helsetilbudet tilpasses den enkeltes behov og er preget av tverrfaglig tilnærming
  • helsepersonell i overgrepsmottak har kompetanse på seksuelle overgrep og får kompetanseutvikling

  Utredning om rettsmedisinsk kompetanse

  Parallelt med utarbeidelsen av denne retningslinjen har det pågått et arbeid med å utrede status og foreslå tiltak for å sikre kvalitet, rekruttering og tilgang på rettsmedisinsk kompetanse i Norge. Utfallet av de foreslåtte tiltakene er ikke kjent på nåværende tidspunkt, men de vil på sikt kunne påvirke blant annet anbefalinger om kompetanse i overgrepsmottak. Helsedirektoratet vil følge opp dette og andre tilgrensende saker som påvirker innholdet i retningslinjen, og vurdere i hvert tilfelle om det kan være behov for å gjøre endringer i anbefalinger.

  Høringsinstanser

  Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes de som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill. 

  Stat, kommune

  • Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  • Barneombudet        
  • Den høyere påtalemyndighet (Riksadvokatembetet)
  • Den rettsmedisinske kommisjon 
  • Fylkesmenn
  • Folkehelseinstituttet        
  • Helse Midt-Norge RHF
  • Helse Nord RHF
  • Helse Sør-Øst RHF    
  • Helse Vest RHF
  • Fagdirektørene i regionale helseforetak  
  • Kommuner med overgrepsmottak
  • Kripos
  • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
  • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
  • Overgrepsmottakene
  • Pasient- og brukerombud
  • Politidirektoratet
  • Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
  • Sivilrettsforvaltningen
  • Statens helsetilsyn    

  Likeperson- interesse og brukerorganisasjoner

  • FRI foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
  • Funksjonshemmedes fellesforbund
  • Kommunenes sentralforbund (KS)
  • Mental Helse
  • Mental Helse Ungdom
  • Norsk forening for barn og unges psykiske helse (NBUP)
  • Primærmedisinsk verksted (PMV)
  • Rådet for psykisk helse    
  • Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)

  Fag- og interesseforeninger

  • Den norske advokatforening
  • Den norske legeforening
  • Fellesorganisasjonen
  • Fellesskap mot seksuelle overgrep
  • Landsgruppen av helsesykepleiere NSF    
  • Norsk barnelegeforening 
  • Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
  • Norsk gynekologisk forening 
  • Norsk psykiatrisk forening
  • Norsk psykologforening
  • Norsk rettsmedisinsk forening
  • Norsk sykepleierforbund (NSF)    
  • Norsk urologisk forening  
  • Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)

  Kontakt

  For spørsmål ta kontakt med 

  Hanne Kathrine Stav-Noraas

  hanne.kathrine.stav-noraas@helsedir.no 

   

  Først publisert: 29.06.2020 Sist faglig oppdatert: 12.08.2020 Se tidligere versjoner