Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Samhandlingsforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i barnevernet

Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet har i samarbeid utarbeidet utkast til samhandlingsforløp.

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 02. juni 2020

Høringssvar

Høringen er avsluttet og høringsinnspillene er til behandling.

Høringsutkast

Høringsbrev

Bakgrunn og prosess

I tildelingsbrev i 2017 fikk Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag å samarbeide om å utvikle modeller og systemer som sikrer at barn i barnevernet tidlig blir utredet for psykiske helseplager, slik at de får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med tiltak fra barnevernet.

Helsedirektoratet og Bufdir besluttet i fellesskap å utarbeide et Samhandlingsforløp for barnevern, psykisk helsetjeneste og rustjenester, etter modell for Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Direktoratene etablerte en bredt sammensatt arbeidsgruppe i august 2017 for å utarbeide et forslag til samhandlingsforløp. Arbeidsgruppen besto av brukerrepresentanter, fagmiljø og relevante tjenester innen barnevern, psykisk helse og rus, og ble ledet av Mette Bengtson, avdelingsdirektør i Bufetat, region øst. Bufdir og Hdir var sekretariat for arbeidsgruppen.

Det ble avholdt fire arbeidsgruppemøter i perioden september 2017 – april 2018 og arbeidsgruppen leverte sitt forslag til samhandlingsforløp 1. mai 2018 til Hdir og Bufdir.

Bufdir og Hdir har i samarbeid bearbeidet arbeidsgruppens forslag, og sender nå forslag til samhandlingsforløp ut på ekstern høring.

Ekstern høringsfrist er 8. juli 2019. Implementering av samhandlingsforløpet planlegges høst 2019/vår 2020.

Overordnet mål med samhandlingsforløpet

Målet med samhandlingsforløpet er å bidra til at barn og unge i barnevernet blir kartlagt og utredet tidlig for sine eventuelle psykiske vansker og rusmiddelproblemer slik at de sikres nødvendig helsehjelp når de har behov for det, i kombinasjon med riktig tiltak fra barnevernet.

Samhandlingsforløpet beskriver ansvar, oppgaver og samarbeid mellom den kommunale barnevernstjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Samhandlingsforløpet gir også råd om hvordan samarbeidet kan innrettes, slik at tjenestene sammen sikrer tidlig kartlegging og utredning av barn i barnevernet. 

Samhandlingsforløpet skal sikre medvirkning og informasjon til barn og deres familier. Barnets medvirkning i samhandlingsforløpet vil bidra til at tjenestene får en bedre forståelse av situasjonen og bakenforliggende årsaker til eventuelle psykiske vansker, og bidra til målrettet og tilpasset hjelp til rett tid.

Samhandlingsforløpet er bygd opp etter modell for pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Høringsinstanser

Stat, fylke og kommune

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms og familiedirektoratet 
 • Utdanningsdirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Landets fylkesmenn
 • Landets kommuner
 • RHF
 • Bufetat - Midt
 • Bufetat - Sør, Nord
 • Bufetat - Vest
 • Bufetat - Øst

Organisasjoner og ombud

 • KS
 • Barneombudet              
 • Mental helse ungdom
 • Redd barna                     
 • Landsforeningen for barnevernsbarn 
 • Organisasjon for barnevernsforeldre
 • Forandringsfabrikken

Kompetansesentre

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, (RBUP sør/øst)    
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, (RKBU Midt-Norge)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord)
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og
 • Selvmordsforebygging, (RVTS øst)
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, (RVTS Vest)
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, (RVTS Nord)
 • RVTS Sør
 • Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt (RVTS midt)
 • Kompetansesenter rus, Nord-Norge
 • Kompetansesenter rus, Midt-Norge
 • Kompetansesenter rus, region vest Stavanger
 • Kompetansesenter rus, region vest Bergen
 • Kompetansesenter rus, region sør
 • Kompetansesenter rus, region øst   
 • Kompetansesenter rus, Oslo
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Først publisert: 12.04.2019 Sist faglig oppdatert: 12.04.2019 Se tidligere versjoner