Koronavirus – brev fra Helsedirektoratet

Brev sendt til helsetjenesten, kommuner, fylkesmenn og andre offentlige instanser.

Tips: Vend mobil/nettbrett på langs for bedre lesbarhet på liten skjerm.  

Brev 19. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 19. mars
Tittel Innhold Mottaker
Midlertidige føringer for gjennomføring av tre mnd. kontrollundersøkelser, jf. psykisk helsevernloven § 4-9, under Covid-19
 • Midlertidige føringer for gjennomføringen av og frister for kontrollundersøkelsene
 • Regionale helseforetak / helseforetakene
 • Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern

Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien

 • Utkast til råd. Vi ønsker innspill på utkastet før mandag 23. mars klokken 11.00. Innspill sendes til toril.kolas@helsedir.no.
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
 • RHFer

Brev 17. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 17. mars
Tittel Innhold Mottaker
Vedtak etter helsekravforskriften § 22 jf. §§ 15 og 17 – forlengelse av helseerklæringers gyldighet
 • Forlengelse av helseerklæring for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs
 • Aktuelle etater
 • Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner

Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19

 • Presisering: Opprettholde varetransport/ vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19  
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
 • Statens Vegvesen
 • Vegdirektoratet
Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid og skal derfor testes for koronavirus på lik linje med annet helsepersonell
 • Testing av apotekpersonell
 • Regionale helseforetak
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
 • Apotekforeningen
Midlertidige føringer for kontrollkommisjonenes og fylkesmennenes oppgaver etter psykisk helsevernloven under utbruddet av Covid-19 virus
 • Midlertidige, supplerende føringer under utbruddet av Covid-19
 • Kontrollkommisjonene
 • Fylkesmenn
 • Regionale helseforetak

Brev 16. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 16. mars
Tittel Innhold Mottaker

Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport/ vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19

- Se revidert versjon over ("Brev 17. mars"). 

 • Opprettholde varetransport/ vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19  
 • Kommuner

Brev 15. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 15. mars
Tittel  Innhold Mottaker
Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av
virksomhet
 • Kommuner
 • Berørte organisasjoner

Brev 14. mars 

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 14. mars
Tittel Innhold Mottaker
Anmodning til den offentlige tannhelsetjenesten om etablering av tilbud om akuttbehandling til befolkningen under Covid-19
 • Etablere tilbud om akuttbehandling
 • Ledere i den offentlige tannhelsetjenesten
 • Fylkesmenn
Anmodning om etablering av tilbud om akuttbehandling i munnhule og kjeveområde ved Det
odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Etablere midlertidig tilbud om nødvendig akuttbehandling i munnhule og kjeveområde
 • Universitetet i Oslo
Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner mm
 • Adgangskontroll og besøksstans for å beskytte sårbare pasienter
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
 • RHF

Brev 13. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 13. mars
Tittel Innhold Mottaker
Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater for håndtering av døde med covid-19
 • Råd for håndtering av døde med covid-19
 • Virke Gravferd
Bandagistenes Næringspolitiske Utvalg - Spørsmål om ansatte ved bandasjistvirksomheter omfattes av gruppen personell som skal gis et tilbud til barn
 • Svar på spørsmål om ansatte ved bandasjistvirksomheter omfattes av gruppen personell som skal gis et tilbud til barn,i.f.m. stenging av skoler og barnehager
 • Bandagistenes Næringspolitiske Utvalg
Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 • Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 

Brev 12. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 12. mars
Tittel Innhold Mottaker
Midlertidig unntak til krav om kundesignatur i forbindelse med utlevering på apotek
 • Unntak fra krav om kundesignatur på apotek

 

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdmmer § 4-1 andre ledd om karantene (isolering) etter reiser utenfor Norden

English version: Decision under the Act relating to control of communicable diseases, section 4-1, second paragraph, on quarantine (isolation) after travelling outside the Nordic region

 • Karantene (isolering) etter reise utenfor Norden
 • English: Quarantine (isolation)
 
Plikt for leger til å delta i forebygging av en allmennfarlig smittsom sykdom etter vedtak
 • Plikt for leger til å delta i forebygging
 • Fastleger
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
Kartlegge akutt behov for personlig smittevernutstyr (PPE) i kommuner (xlsx)
 • Fylkesmannen har ansvaret for å samle inn behov for personlig smittevernutstyr (PPE) i alle kommuner i fylket
 • Frist: Så fort som mulig og innen 20.03.20
 • Fylkesmenn
Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr til helseforetak og den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Koordinering og fordeling av smittevernutstyr
 • Kommuner
 • Fylkesmenn
Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet
 • Møteforbud
 • Stenging av virksomheter
 • Kommuner
 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinst. 
Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 • Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling
 

Brev 11. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 11. mars
Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
Helseforetakene anmodes om å iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet
 • Iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet
 • Helseforetakene
Anbefaling om å avlyse eller utsette kurs i akuttmedisin for legevakter og LIS1
 • Anbefaling om at alle kurs i akuttmedisin for legevaktleger og LIS1 f.o.m. i dag og ut april avlyses og at senere planlagte kurs vurderes utsatt.
 • Fylkesmenn
Brev til landets arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i forbindelse med COVID-19 utbruddet
 • Råd om hjemmekontor og fleksibel arbeidstid
 • Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner
Korona - Be om bistand fra frivillig sektor og sørg for gode hygienetiltak på kollektivtransport
 • Bistand fra frivillig sektor
 • Hygienetiltak på kollektivtransport
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Fylkesmenn

Brev 10. mars

Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
Avlysning av store arrangementer
 • Anbefalinger for store arrangementer
 • Kommuner
Brev til landets kommuner med flyplasser
 • Håndtering av reisende fra smitteområder
 • Kommuner med flyplasser

Brev 1. mars – 9. mars

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet 1. mars - 9. mars
Dato Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
9. mars Informasjon til Fylkesmenn og kystkommuner om håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord
 • Håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord.
 • Fylkesmenn
 • Kystkommuner
6. mars Restriksjoner for besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser
 • Besøksrestriksjoner
 • Kommuner
6, mars Informasjon til fastleger knyttet til beredskap
 • Kommunikasjon ved beredskap
 • Fastleger
6. mars Innspill til kommunal beredskapsplan covid-19
 • Konsekvenser for kommunen av mulig kapasitetsproblem i spesialisthelsetjenesten
 • Hjemmekarantene og hjemmeisolering
 • Kommunale heldøgnsinstitusjoner
 • Omplassering av beboere på sykehjem
 • Hjemmetjenesten og ulike pasientgrupper
 • Kommuner
6. mars Covid-19 - Informasjon om ny diagnosekode i ICPC-2 og fritak fra egenandel
 • Ny diagnosekode i ICPC-2
 • Fritak fra egenandel
 • Fylkesmenn
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Fastleger
 • Legevakter
3. mars Truende mangelsituasjon for smittevernutstyr og tiltak i primærhelsetjenesten
 • Smittevernutstyr
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
2. mars Råd om organisering av smitteverntiltak i kommunen
 • Beredskapsplanlegging
 • Håndtere henvendelser fra innbyggere
 • Prøvetaking
 • Smittevernutstyr
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
1. mars Oppdaterte råd for helse- og omsorgstjenesten - utbrudd av covid-19
 • Helsepersonell som har vært i smitteområder
 • Arbeidsgivers ansvar for å vurdere forsvarlighet
 • Helse Midt-Norge

Brev januar og februar

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i januar og februar
Dato Last ned brev Innhold i brevet Mottaker
10. februar Informasjon til helsepersonell om håndtering av mistenkt koronavirus-infeksjon
 • Plikt til å videreformidle informasjon
 • Råd til AMK-sentraler og kommuneleger i flyplasskommuner
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Kommuner
5. februar Nytt coronavirus - oppfølging av oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet
 • Transport av pasienter
 • Legemidler, medisinsk utstyr og forbruksmateriell
 • Tiltak på Svalbard
 • HOD
31. januar Oppdrag til de regionale helseforetak og fylkesmennene om smittevernberedskap i forbindelse med nytt coronavirus nCoV-2019
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Beredskapsplanlegging
 • Meldeplikt MSIS
 • Hjemmeisolering
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Fylkesmenn
30. januar Informasjon til de regionale helseforetakene, fylkesmennene og kommunene
 • Varsel om utbrudd av koronavirus
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
22. januar

Informasjon til helsepersonell om håndtering av personer med mistenkt smitte av koronavirus

 • Råd for håndtering av personer som er mistenkt smittet av koronavirus.
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Kommuner

Først publisert: 31.01.2020 Sist faglig oppdatert: 20.03.2020