Godkjenning av spesialister fra land utenfor EU/EØS

Har du gjennomført spesialistutdanning som lege eller tannlege helt eller delvis i land utenfor EU/EØS-land og Sveits, må du søke godkjenning etter norske spesialistregler.

Før du søker om spesialistgodkjenning, må du ha autorisasjon til å arbeide som lege eller tannlege i Norge. Har du ikke det, kan du søke om autorisasjon her.

Søknad om spesialistgodkjenning

For søknaden som spesialistgodkjenning som lege fra 1. mars 2019 vil vi foreta en jevngodhetsvurdering opp mot den nye spesialistutdanning for leger

Søknadsskjema

Søknad om spesialistgodkjenning - utland (pdf)

Viktige vedlegg til søknaden

For å kunne foreta en jevngodhetsvurdering, må vi ha detaljerte opplysninger om tjenesten og den utenlandske utdanningen. Dette må du legge ved søknaden i PDF-format:

 • CV
 • Dokumentasjon på autorisasjon med fulle rettighet i land du har utdanning/tjeneste fra
 • Dokumentasjon på spesialistgodkjenning i utland.
 • Utfyllende attest for gjennomført tjeneste. Helsedirektoratet standardattest skal benyttes. Denne finner du under fanen Attester/skjema for den aktuelle spesialiteten
 • Detaljert curriculum fra spesialistutdanning hvor innhold og omfang i din utdanning fremkommer. Dokumentet må være attestert av utdanningsvirksomheten.
 • Dokumentasjon på gjennomførte kurs. Kurs må bekreftes med både kursbevis og kursprogram som viser kursets innhold og omfang.
 • Bekreftelse på betalt gebyr (4500 kroner)

Helsedirektoratets standardattest finnes på norsk og engelsk. Du er selv ansvarlig for å få oversatt nødvendige dokumentasjon gjennom autorisert translatør til et språk attestutsteder behersker. Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme PDF-fil som originaldokumentet.  

Søknad som spesialistgodkjenning som tannlege

Når det gjelder søknader for tannlegespesialister, så kan spesialistutdanning gjennomført helt eller delvis i land utenfor EU/EØS-land og Sveits kan søkes godkjent etter norske spesialistregler. Helsedirektoratet vil i slike saker foreta en jevngodhetsvurdering. Dette innebærer at spesialistutdanningen og eventuell senere erfaring som spesialist i utlandet vil bli vurdert opp mot norske krav. Det vil foretas en vurdering av det faktiske innholdet, omfanget og nivå av gjennomført utdanning opp mot de norske kravene i den aktuelle spesialitet. Helsedirektoratet vil på dette grunnlag vurdere om hele eller deler av den utenlandske utdanningen kan telle ved norsk spesialistgodkjenning.

Kravene og link til søknadsskjema i Altinn finner du her: spesialistgodkjenning som tannleger.

Fagområdelisens (lege)

Leger utdannet i land utenfor EU/EØS, som ikke har norsk autorisasjon, kan søke om fagområdelisens. Fagområdelisens gis kun i særlige tilfeller dersom det for eksempel er:

 • behov for medisinskfaglig kompetanse innenfor avgrensede områder av en spesialitet hvor det er mangel på kvalifisert arbeidskraft, for eksempel innen parakliniske fag eller utøvelse av isolerte behandlingsformer
 • opplæringsformål, for eksempel ved innføring av nye behandlingsmetoder og teknikker kan det være hensiktsmessig å kunne hente inn utenlandsk høyspesialisert kompetanse for opplæring av norsk helsepersonell
 • akutt kompetansebehov over en avgrenset periode som norsk helsevesen ikke kan dekke og hvor man må hente inn kompetanse fra utlandet

Det oppfordres til at den som ønsker å arbeide som lege i Norge søker om autorisasjon.

Fagområdelisens er begrenset til arbeidsområde/kompetanseområde og arbeidssted. Ved søknad må det fremkomme på hvilket grunnlag det søkes. Det må blant annet opplyses om/dokumenteres:

 • periode, arbeidssted og kompetanseområde
 • utdanning, kompetanse og yrkeserfaring
 • arbeidskontrakt fra et arbeidssted i offentlig helsetjeneste i Norge.

Fagområdelisens gis kun for en begrenset periode, normalt inntil ett år. Fagområdelisens uten begrensning i tid, gis ikke. Forlengelse av fagområdelisens kan ikke påregnes utover ett år.

Dersom du etter søknad får innvilget autorisasjon, bortfaller din fagområdelisens.

Saksbehandlingstiden vil variere, og i stor grad være avhengig av hvor godt saken er opplyst av søker.

Søknad skal sendes elektronisk via Altinn: 

Først publisert: 25.01.2015 Sist faglig oppdatert: 12.02.2020