Koronavirus – konsekvenser og tiltak for leger i spesialisering, spesialister i allmennmedisin og godkjenning av spesialister og studenter

Situasjonen koronaviruset har skapt påvirker også spesialistutdanningen. Det er derfor iverksatt tiltak for leger som er i spesialisering og for spesialister i allmennmedisin som skal fornye sin tilleggstakstperiode. Godkjenning av spesialister og lisenser til studenter og vikarer prioriteres.

Utvidelse av perioden for rett til tilleggstakst for spesialister i allmennmedisin

For å sikre stabiliteten av driftsgrunnlaget til fastleger og leger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, vil Helsedirektoratet forlenge etterutdanningsperioden for spesialister i allmennmedisin. Dette gjelder spesialister som har frist for å søke om forlengelse av tilleggstakst i perioden 1.mars 2020 til 1. juli 2021. Dette gjør vi fordi smittefare og avlyste kurs hindrer spesialister i allmennmedisin i å gjennomføre aktiviteter i etterutdanningen. Tilleggstaksten vil forlenges med 365 dager fra eksisterende slutt-dato på tilleggstaksten eller til slutt-dato på godkjenning som lege hvis den kommer først.

Helsedirektoratet vil oppdatere de aktuelle oppføringene i Helsepersonellregisteret innen 27. mars 2020

Fraværsregler for LIS1

Fraværsregler for LIS1 er endret som følge av Covid-19. LIS1 behøver ikke å gjennomføre resttjeneste i utdanningens første del ved fravær som skyldes Covid-19. 

Dersom alle læringsmål i del 1 er oppnådd kan du gå over i del 2/3 selv om du har fravær som overskrider 12 dager i spesialisthelsetjenesten og 6 dager i kommunehelsetjenesten. Fraværet må ha sammenheng med Covid 19 utbruddet.

Kravet til den samlede utdanningstiden er fortsatt minimum 6,5 år. Endringen innebærer at en større andel av tjenestetiden kan gjennomføres i utdanningens del 2/3.

Endringene som er gjort fremgår av spesialistforskriften § 15 og 31 og gjelder med virkning fra 20. mars 2020.

Avlyste aktiviteter i spesialistutdanningen for leger.

Både de regionale utdanningssentrene og fylkesmannen har avlyst alle sine kursaktiviteter i spesialistutdanningen. Det viktigste for alt helsepersonell nå er å unngå smitte og være til disposisjon for helsetjenesten.

Når det gjelder konsekvenser av avlyste kurs, minner vi om at det i ny utdanning er oppnådd kompetanse formulert i læringsmål som er avgjørende for å bli godkjent spesialist eller ferdig med spesialistutdanningens del 1, ikke deltagelse på kurs eller andre læringsaktiviteter i seg selv. I den situasjonen vi er i nå vil oppgaver knyttet til blant annet akuttberedskap gi betydelig kompetanse. Det kan også gjennomføres alternative organiserte aktiviteter som litteraturstudier, webbasert undervisning osv.

Dersom det likevel ikke blir mulig å oppnå nødvendig kompetanse i alle læringsmål innenfor normal tid, vil Helsedirektoratet vurdere alternative løsninger. Vi kommer eventuelt tilbake med mer informasjon om dette.

Autorisasjon, spesialistgodkjenning og lisenser

Søknader om autorisasjon og spesialistgodkjenning har høy prioritet. Legestudenter og vikarer vil få tildelt lisens raskt.

Arbeid ved kommunal legevakt

Kravet om gjennomført kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell trer ikke i kraft før 1. mai 2021. Eventuelle tiltak vurderes senere. 

Først publisert: 17.03.2020 Sist faglig oppdatert: 17.03.2020